Kuuden suurimman mittelö: puoluejohtajat vastaavat

Petteri Orpo (kok), Matias Mäkynen (sd), Riikka Purra (ps), Annika Saarikko (kesk), Maria Ohisalo (vihr) ja Li Andersson (vas).

Suomen tulevaisuus vaatii ratkaisuja. Velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee suunnanmuutoksen. Tavoitteena tulee olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, innovoimaan ja tekemään töitä. Haastattelimme kuuden suurimman puolueen puheenjohtajat ja selvitimme, mikä on heidän puolueensa keskeinen viesti yrityksille ja mitä he tekisivät Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kuva: Kokoomus

Petteri Orpo, Kokoomuksen puheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Seuraavalla kaudella on huolehdittava talouskasvusta ja julkistaloudesta. Keinoja on lukuisia, mutta työlistalla on ainakin ansiotuloverotuksen keventäminen, yrittäjyyteen ja omistajuuteen kannustaminen, lupaprosessien virtaviivaistaminen, julkisten hankintojen kehittäminen, paikallisen sopimisen edistäminen sekä palvelualojen vapauttamisen jatkaminen. Menopuolella tärkeitä ovat investoinnit puhtaan ja edullisen sähkön tuotantoon, vetytalouteen, koulutukseen, TKI-menoihin ja turvallisuuteen.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Meidän viestimme on se, että Suomen pitää jatkossakin olla paras paikka yrittää ja menestyä. Täällä saa tehdä, myös epäonnistuakin. Me haluamme luottaa suomalaiseen. Lisäämällä työn houkuttavuutta, paikallista sopimista, poistamalla kansainvälisen rekrytoinnin tarveharkinnan sekä vapauttamalla palvelualojen sääntelyä esimerkiksi alkoholin ulosmyynnin osalta, haluamme luoda tilaa suomalaisten uusille keksinnöille, yrityksille ja konsepteille.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Listalla on paljon hyviä tavoitteita esim. työnteon kannustimiin, työelämään ja lupaprosesseihin liittyen. Nostan tässä kuitenkin yhteisen tavoitteemme kaksivuotisesta esiopetuksesta sekä maksuttomaan varhaiskasvatukseen pyrkimisestä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander

Matias Mäkynen, SDP:n varapuheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Suomen kilpailukyky perustuu ennen kaikkea osaamiseen ja vihreään siirtymään. Osaavat, hyvinvoivat työntekijät, luotettavat ja ennakoitavat toimintaympäristöt ja elinvoimainen elinkeinoelämä ovat kilpailukyvyn kulmakiviä. Panostukset koulutukseen, korkeakoulutettujen osuuden nostaminen sekä sitoutuminen neljän prosentin TKI-tavoitteeseen ja 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen ovat Suomen kilpailukyvyn kannalta avainasemassa.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Panostamalla osaamiseen, innovaatioihin ja vihreän siirtymän johtajuuteen Suomi voi rakentaa kestävän kasvun polkua. Yrityksillä ja elinkeinoelämällä on tässä kasvun luonnissa keskeinen rooli. Paluu leikkauspolitiikkaan sen sijaan johtaisi talouden näivettymiseen ja osaamisen rapautumiseen. Suomen kilpailukyvyn kannalta olennaiset panostukset koulutukseen, innovaatiopolitiikkaan, fossiilittomaan energian ratkaisuihin ja infraan edellyttävät julkista taloutta vahvistavaa politiikkaa.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Osaaminen ratkaisee Suomen menestyksen. Osaavan työvoiman saatavuus on kestävän kasvun edellytys. SDP:n tavoitteena on sekä koulutusasteen nostaminen että peruskoulun ja toiseen asteen koulutuksen resurssien turvaaminen.

Kuva: Matti Matikainen

Riikka Purra, Perussuomalaisten puheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Yritysten energia- ja polttoainelaskut ovat nousseet jyrkästi osin maailman tapahtumien ja osin väistyvän hallituksen omilla toimilla. Yritysten kilpailukyky paranee leikkaamalla näitä kustannuksia nostavia toimia. Suomen sijainnista johtuen kuljetusalan kilpailukyky on yksi suurimmista huolenaiheista. On hyvin tärkeää, että kuljetusala on suurilta osin kotimaista kiristyneen maailmanpoliittisessa tilanteessa. Haluamme keskittyä tasavertaisiin kilpailuolosuhteisiin.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Perussuomalaisille kotimaisuus on tärkeää. Katsomme, että julkisen sektorin valtava paisutus on johtanut kireisiin veroihin ja kasvavaan velkavuoreen. Tämä kehitys on käännettävä.
Työnteon tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Tähän puututaan verotusta keventämällä, kunhan julkisia menoja on karsittu priorisoimalla niitä. Ilman kotimaista ostovoimaa ei ole kysyntää, mikä on tärkeää kotimaisille yrityksille. Haluamme painottaa lainsäädännön ennustettavuuden merkitystä.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Osaamisen lisääminen on ehdoton edellytys talouden kasvulle. Peruskoulussa on ongelmia, ja ne leviävät muualle. Ammatilliseen koulutukseen tarvitaan korjaamista. Nuoria pitää valmistua oikeille aloille ja oikeilla alueilla.

Kuva: Keskusta

Annika Saarikko, Keskustan puheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Suomen on siirryttävä vähähiiliseen talouteen, mutta tehtävä se tavalla, joka luo hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa koko Suomeen. Tervehdytämme julkisen talouden kahdessa vaalikaudessa. Turhan sääntelyn purkamista ja hallinnon pullonkaulojen poistamista on jatkettava. Opiskelupaikkoja on lisättävä eri puolilla maata erityisesti niillä aloilla, joilla on pulaa työvoimasta. Esitämme työuran pidentämisen verokannustinta. Ammattiliikenteeseen on otettava käyttöön kevyemmin verotettu ammattidiesel.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Keskusta pitää yritysten puolta. Verotuksen, lainsäädännön ja muun toimintaympäristön on oltava ennustettavaa. Varmistamme, ettei yrittäjien ja yritysten kokonaisverotus edelleenkään kiristy. Näin olemme tehneet kahdella edelliselläkin vaalikaudella. Keskusta on valmis panostamaan työelämälähtöiseen koulutukseen, uudistamaan työttömyysturvaa, vahvistamaan paikallista sopimista ja lisäämään työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa. Yrittäjyyden kynnyksen alentamiseksi esitämme kaikille y-tunnusta.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Osaaminen. Sen vahvistaminen on keskeistä, jotta Suomi pysyy kestävän kasvun tiellä. On kiinnitettävä huomiota huippuosaajien ja nuorten lisäksi myös työikäisten osaamisen päivittämiseen mm. lyhempiin ja kohdennettuihin koulutuskokonaisuuksiin.

Kuva: Iris Flinkkilä

Maria Ohisalo, Vihreiden puheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Suomi on menestynyt koulutuksen ja osaamisen ansiosta. Nyt oppimistulokset ovat kuitenkin laskeneet pidemmän aikaa, koulutustaso polkee paikallaan ja osaavasta työvoimasta on pulaa. Koulutuspanostuksia on kasvatettava myös ensi vaalikaudella. Emme pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, ja ulkomaisia osaajia tuleekin houkutella Suomeen monin keinoin. Lisäksi on siirrettävä yritys- ja verotukia säilyttävistä ja tehottomista taloutta uudistaviin tukiin, tutkimukseen ja kehitykseen ja vihreisiin investointeihin.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Vihreät tekee politiikkaa, joka edistää uusia investointeja, yritystoimintaa ja työllisyyden kasvua ympäristön kantokyky huomioiden. Panostukset koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen sekä vihreisiin investointeihin maksavat itsensä takaisin ja luovat pohjan tulevaisuuden menestykselle. Vihreät edistää toimivia markkinoita ja yrittäjämyönteistä yhteiskuntaa, joka minimoi yrittäjyyden esteitä ja varmistaa reilun kilpailun yritysten välillä.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Tärkein tavoite on heti ensimmäinen: osaaminen ratkaisee Suomen menestyksen. Emme pysty ylläpitämään hyvinvointivaltiota tulevaisuudessa ilman laadukasta koulutusta ja korkeaa osaamista. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee ja tarvitsee riittävät perustaidot hyvään elämään.

Kuva: Vasemmistoliitto

Li Andersson, Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Mitkä ovat puolueenne tärkeimmät tavoitteet ensi vaalikaudella Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi?
Meillä on paljon voitettavaa kunnianhimoisessa ilmastopolitiikassa. Selkeät tavoitteet ja toimet päästöjen vähentämiseksi ovat keino luoda tulevaisuuden työpaikkoja sekä turvata teollisten työpaikkojen säilyminen Suomessa. Koulutustason nostamiseksi on jatkettava investointeja koulutuksen kaikille asteille. Niin varhaiskasvatusta kuin perusopetusta pitää vahvistaa ja korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätä. Lisäksi TKI-rahoitusta on nostettava pysyvästi, ja painotettava erityisesti tutkimuksen roolia.

Mikä on puolueenne keskeisin viesti suomalaisille yrityksille?
Suomessa ihmiset luottavat toisiinsa ja yhteiskuntaan. Tämä on turvallinen ja vakaa maa investoida, yrittää ja vauraustua. Jotta Suomi on reilu kaikille, pitää myös yritysten kantaa vastuuta. Tämä tarkoittaa osallistumista riittävän veropohjan ylläpitämiseen, oikeudenmukaista tulonjakoa sekä epäterveeseen kilpailuun ja työvoimaa hyväksi käyttävien yritysten toimintaan puuttumista. Näillä eväillä suomalaiset luottavat jatkossakin toisiinsa ja uskaltavat panostaa reilumpaa tulevaisuuteen kaikille.

Minkä Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhteisistä eduskuntavaalitavoitteesta nostaisit keskeisimmäksi oman puolueesi osalta?
Olemme todella samaa mieltä siitä, että osaaminen ratkaisee Suomen tulevaisuuden. Samalla on selvää, että kaikki politiikan osa-alueet ovat tärkeitä reilun yhteiskunnan rakentamisessa.