Keskuskauppakamarin sisäinen ilmoituskanava

Oletko havainnut epäkohdan tai väärinkäytöksen toiminnassamme? Kerro siitä meille. 

Pyrimme joka tilanteessa toimimaan vastuullisesti ja lainmukaisesti. Mikäli epäkohtia toiminnassamme esiintyy, haluamme niistä tiedon.  

Meillä on käytössä luottamuksellinen ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstömme ja sidosryhmämme voivat turvallisesti kertoa epäilemistään tai havaitsemistaan epäkohdista ja väärinkäytöksistä. Ilmoituskanavan avulla haluamme varmistaa, että voimme puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaamme.  

Jos ilmoitus kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin, sovelletaan käsittelyssä ilmoittajansuojelulakia. 

Missä asioissa käytän ilmoituskanavaa? 

Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että Keskuskauppakamarissa tai Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:ssä on tapahtunut rikos, väärinkäytös tai muu yleisen edun tai arvojemme vastainen toiminta.  

Tavanomaista palautetta voit antaa verkkosivujemme palautelomakkeella. 

Suosittelemme keskustelemaan epäkohdista aina ensisijaisesti esihenkilön tai asiasta organisaatiossamme vastaavan henkilön kanssa. Jos et halua kertoa asiasta näille henkilöille, voit ilmoittaa asiasta ilmoituskanavan kautta. Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi tai omalla nimelläsi.   

Ilmoitus on tehtävä vilpittömässä mielessä. Tarkoituksella väärien tietojen ilmoittaminen on kiellettyä. 

Miten ilmoitukseni käsitellään? 

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.  

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt. Asian selvittelyssä voidaan käyttää kulloinkin tarkoituksenmukaisia henkilöitä asianmukaisen ja riittävän käsittelyn varmistamiseksi. Emme luovuta tietoja ilmoittajan, ilmoituksen kohteen tai muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ulkopuolisille, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä. 

Jättämiäsi henkilötietoja käsitellään ilmoituskanavan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Miten ja milloin saan vastauksen? 

Saat ilmoituksen lähettämisen jälkeen numerokoodin, jolla pääset myöhemmin kirjautumaan ilmoitukseesi ja viestimään käsittelijöiden kanssa. Muista palata ilmoituskanavaan omatoimisesti, sillä ilmoituskanavasta ei lähetetä sinulle muistutuksia tai muita viestejä kanavan ulkopuolelle. 

Ilmoitusten käsittelijät vastaavat sinulle ilmoituskanavassa ja voivat pyytää lisätietoja asian tutkimista varten. Käsittelijät vastaavat kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella.  

Ilmoituskanavaan pääsee osoitteessa https://k3.ilmoituskanava.fi

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoittaminen 

Olemme koonneet tähän keskeistä tietoa ilmoittajansuojelusta. Lisätietoa löydät oikeuskanslerin sivulta kohdasta ilmoittajansuojelu. 

Ilmoittajansuojelu perustuu ilmoittajansuojelulakiin ja Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta. 

Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä: 

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa. 
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan. 
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä. 

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä? 

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka 

 • ovat rangaistavia 
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista. 

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä: 

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja 
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat 
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen 
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus 
 • liikenneturvallisuus 
 • ympäristönsuojelu 
 • säteily- ja ydinturvallisuus 
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi 
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys 
 • kuluttajansuoja 
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus. 

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä 

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta 
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta 
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta 
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi 
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta. 

Millaisille henkilöille ilmoittajan suojelua annetaan? 

Ilmoittajansuojelulain mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä. 

Ilmoittaja voi olla 

 • työ- tai virkasuhteessa 
 • itsenäinen ammatinharjoittaja 
 • osakkeenomistaja 
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja 
 • vapaaehtoistyöntekijä
 • harjoittelija. 

Ilmoittaja voi myös tehdä ilmoituksen työtä edeltäneiden neuvottelujen tai jo päättyneen työnsä aikana tapahtuneesta rikkomisesta. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka neuvottelut eivät olisi johtaneet työn alkamiseen. 

Lisäksi suojaa annetaan henkilölle, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä tai on yhteydessä ilmoittajaan ja on myös vaarassa työnsä tai asemansa vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi työpaikan luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, muu henkilöstön edustaja tai ilmoittajan sopimuskumppani, työtoveri tai sukulainen. 

Minne ilmoitus tehdään? 

Organisaatiossa havaitusta väärinkäytöksestä ilmoitus tehdään ensisijaisesti kyseisen organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä tapauksissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Oikeuskanslerinvirasto siirtää keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tehdyt ilmoitukset toimivaltaiselle viranomaiselle, joka tutkii ilmoituksen ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos 

 • ilmoittajansuojelun kolme yleistä edellytystä täyttyvät. Lue edellytykset 
 • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan 
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti tai 
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.  

Siirry oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan