Lausunnot 1990-1997

Harhaanjohtava mainonta

750/1990
Mainoksen erotettavuus

Artikkelin muotoisesta ilmoituksesta puuttui maininta siitä, että artikkeli oli mainos. Vastaajan menettely oli hyvän liiketavan vastaista.

762/1991
Tuotteen ainutlaatuisuus

Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti markkinoituaan tuotettaan ainoana maailmassa, pystymättä kuitenkaan todistamaan väitettään todeksi.

767/1992
Tuotteen turvallisuus
Vertaileva mainonta

Vastaajan, joka oli mainonnassaan vedonnut viranomaisten lausuntoihin alumiinin mahdollisista kielteisistä vaikutuksista ihmiselle, ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti. Vastaajan mainonnassa ei katsottu vertaillun hakijan ja vastaajan tuotetta toisiinsa.

781/1993
Tuotetietojen harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Käsitteiden ”lääkeaine” ja ”särkylääke” käyttäminen ketoprofeenia sisältävän lääkkeen mainoksessa ei ollut harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista. Se, että tutkimus lääkeaineen käytöstä oli tehty pääasiassa hakijan tuotteen perusteella, ei estänyt vastaajaa käyttämästä tutkimuksen tuloksia kyseisen lääkeaineen käytön osalta omassa markkinoinnissaan.

799/1994
Kaupallinen kehuminen
Vertaileva mainonta

Ennakkolausunto, jossa mainoksessa esitetyt väitteet ”ainutlaatuinen koostumus” ja ”maku kestää extra-pitkään, Kap Horniin/Dakariin/Vladivostokiin asti” katsottiin sallituksi kaupalliseksi kehumiseksi.

798/1994
Tuotenimen harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen

Tuotemerkkiä ”Aito” ei katsottu hyvän liiketavan vastaiseksi. Sen sijaan sanan ”aito” käyttäminen adjektiivina mainonnassa katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

800/1994
Tuotenimen harhaanjohtavuus

Vastaajan markkinoinnissaan käyttämät ”valio”-ilmaukset olivat substantiivimuodossa ja ne katsottiin hyvän liiketavan mukaisiksi.

801/1994
Tuotenimen harhaanjohtavuus
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen

Juustonkaltaista kasvirasvatuotetta ei voitu nimittää juustoksi. Kuitenkin tuotenimi ”Juustomestari Justelius” katsottiin sallituksi. Tuotteen ja tuotepakkauksen ei katsottu muistuttavan kilpailijan tuotetta harhaanjohtavalla tavalla, etenkään kun siinä oli selkeästi valmistajan nimi. Tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen ei ollut sekaantumisvaaraa. Pakkausmerkinnät ”1-luokkainen, puolikova, täysrasvainen” todettiin sallituksi kaupalliseksi kehumiseksi.

760/1991
Toiminimen harhaanjohtavuus

Vastaaja käytti markkinoidessaan telepalveluitaan yhdessä liikemerkkinsä kanssa sanaa tele. Sana sinänsä ei antanut virheellistä kuvaa liikelaitoksen toiminnasta yksityisenä liiketoimintana eikä se ollut omiaan luomaan mielikuvaa että vastaaja olisi ainoa teletoimintaa harjoittava yritys Suomessa. Liiketoiminnan luonnetta kuvaavan sanan käyttöä ei voitu rajoittaa. Vastaajan ei todettu menetellen hyvän liiketavan vastaisesti.

775/1993
Toiminimen harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Pelkästään vastaajan liikehuoneiston ulkopuolisessa valomainoksessa käyttämä toiminimen osa ”Kiinteistömaailma” ei sellaisenaan ollut omiaan johtamaan ulkopuolisia harhaan tai aiheuttamaan sekaannusta. Koska toiminimeä ei muutoin oltu käytetty harhaanjohtavasti, ei vastaajan todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

764/1991
Standarditunnuksen käyttö

Vasaajan todettiin menetelleen sopimattomasti elinkeinotoiminnassa käytettyään tuote-esitteessään SFS-standarditunnusta, vaikka ko. standardia ei oltu vielä hyväksytty. Se, että suoramarkkinointiesitteen saatekirjeessä todettiin kysymyksessä olevan vasta ehdotus, ei poistanut teon moitittavuutta.

756/1991
Rinnakkaistuonti
Alennuksen määrä
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Vastaaja mainosti ostaneensa maahantuojan varaston. Ostettu yhtiö oli harjoittanut maahantuontia. Vastaajan ei todettu toimineen hyvän liiketavan vastaisesti. Samassa ilmoituksessa oli todettu kelloja myytävän 60-70 % alennuksella. Alennus perustui varaston myyneen yhtiön ilmoitukseen kellojen vähittäishinnoista. Koska kelloja ei vastaajan toimesta oltu myyty sanottuun hintaan, alennuksen määrä katsottiin harhaanjohtavaksi.

758/1991
Henkilökunnan kaksikielisyys

Vastaaja oli väittänyt olevansa paikkakunnan ainoa alan yritys, jossa oli kaksikielinen henkilökunta. Paikkakunnalla oli kuitenkin myös muita alan liikkeitä, joissa oli kaksikielinen henkilökunta. Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

777/1993
Asiakkaiden käyttäytymistä koskeva väite

Vastaaja oli mainonnassaan todennut, että neljä viidestä kilpailijan tuotteen käyttäjästä haluaisi vaihtaa tekstinkäsittelyohjelmansa vastaajan tuotteeseen. Väite perustui tutkimukseen, jossa tutkittiin, kumman tuotteen käyttäjä valitsisi, jos olisi ostamassa tekstinkäsittelyohjelmaa. Väitteen katsottiin olevan omiaan johtamaan harhaan.

Vertaileva mainonta

776/1993
Hintavertailun harhaanjohtavuus

Vastaaja oli antanut ymmärtää olevansa alan edullisin liike. Esitettyjä väitteitä ei oltu kaikilta osin rajattu koskemaan suoritettua tutkimusta ja sen tuloksia, vaan tutkimuksesta oli tehty liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Vastaaja ei ollut pystynyt näyttämään väitteidensä todenperäisyyttä ja sen todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

821/1997
Hintavertailun harhaanjohtavuus
Tuotteiden vertailukelpoisuus

Vastaaja oli viitannut puolueettomaan tutkimukseen harhaanjohtavalla tavalla. Vastaaja oli lisäksi vertaillut yhtä oman ja hakijan palvelumuodon hintaa. Tuotteet olivat vertailukelpoisia ja vertailu sinänsä hyvän liiketavan mukainen. Mainoksen otsikko, jossa annettiin ymmärtää vastaajan olevan kokonaisuutena edullisin, oli kuitenkin harhaanjohtava.

748/1990
Tuotevertailun harhaanjohtavuus

Vastaaja väitti tuotettaan markkinoiden parhaaksi pystymättä kuitenkaan objektiivisesti näyttämään väitettään todeksi. Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

753/1991
Tuotevertailun harhaanjohtavuus

Kiilahirsiseinän lämmöneristystä oli kehuttu saumojensa tiiviyden perusteella markkinoiden parhaaksi. Mainosta ei todettu hyvän liiketavan vastaiseksi siltä osin kuin vertailu koski hirsiseiniä. Mainos todettiin kuitenkin hyvän liiketavan vastaiseksi, koska sauma oli mahdollista saada tiiviimmäksi muilla menetelmillä.

757/1991
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kilpailijan halventaminen

Ilmoituksessa oli korostettu toisaalta suoramainontaan liittyvää tyytymättömyyttä ja toisaalta sanomalehden myönteisiä puolia ilmoitusvälineenä. Vertailu oli omiaan antamaan vähättelevän kuvan suoramainonnasta. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista.

763/1991
Tuotevertailun harhaanjohtavuus

Vastaaja oli vertaillut sähkö- ja öljylämmityksen tuottamisesta aiheutuvia päästöjä. Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti siltä osin kuin markkinoinnissa oli esitetty tarkkoja numerolukuja, jotka eivät suoranaisesti perustuneet ulkopuoliseen tutkimukseen. Sen sijaan vastaajan ei todettu menetelleen sopimattomasti todetessaan sähkön tuottamisen lauhdevoimaloissa kivihiilen avulla saastuttavan ylipäätään enemmän.

766/1992
Tuotevertailun harhaanjohtavuus

Vastaaja oli ilmoittanut lehtensä olevan tietyn alueen ”ykkönen”. Maininnan katsottiin viittaavan lehden levikkiin ja koska kyseisen lehden levikki ko. alueella ei ollut suurin, vastaajan katsottiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

768/1992
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kilpailijan halventaminen

Vastaaja oli jakanut suppealle piirille kirjettä, jossa oli vertailtu hakijan ja vastaajan tuotteita. Kirjeettä ei katsottu aktiiviseksi markkinointitoimenpiteeksi eikä vastaaja menettelyä hyvän liiketavan vastaiseksi.

774/1992
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten kattavuus

Vastaajan väitteidensä tueksi esittämien tutkimustulosten otanta oli siinä määrin suppea, ettei sen pohjalta voitu yksiselitteisesti tehdä johtopäätöksiä siitä, että vastaajan tuotteen markkinaosuus olisi koko maassa selvästi suurempi kuin muiden vastaavien tuotteiden. Vastaajan katsottiin toimineen hyvän liiketavan vastaisesti.

779/1993
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen
Kilpailijan halventaminen

Vastaajan mainoslausumat olivat osittain tosiasiaväitteitä, joiden oikeellisuus olisi tullut osoittaa puolueettomin tutkimuksin. Arvostukseen ja tunteeseen perustuva kaupallinen kehuminen katsottiin muiden markkinointiin liittyvien kuluttajatutkimukseen perustuvien väitteiden johtopäätökseksi, joka kiellettyjen asiaväitteiden välittömään yhteyteen liitettynä katsottiin kielletyksi.

782/1993
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen
Kilpailijan halventaminen

Vastaaja oli mainoksessaan vertaillut vaippoja. Koska hakijan tuote oli selkeästi erotettavissa omaleimaisen muotonsa vuoksi, vertailun katsottiin suuntautuneen hakijan tuotteeseen siitä huolimatta, ettei hakijan tuotetta oltu mainittu nimeltä. Vastaaja ei pystynyt näyttämään esittämiään väitteitä toteen. Osaa väittämistä ei pidetty mainontaa kokonaisuutena tarkastellen harhaanjohtavina.

783/1993
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Arpajaiset

Lehtien välistä vertailua pidettiin yksipuolisena. Lehden numeron tarjoaminen ”ilmaiseksi” oli hyvän liiketavan vastaista, kun tilaaja samalla sitoutui vastikkeelliseen suoritukseen. Vastiketta edellyttävä arvonta todettiin hyvän liiketavan vastaiseksi. Tilaus- ja arvontakortissa vastikkeeton vaihtoehto ei vastannut vastikkeellista vaihtoehtoa ja se katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

788/1993
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tuotteiden vertailukelpoisuus

Ennakkolausunto siitä, onko hakijan suunnittelema pyykinpesukoneiden mainoskampanja hyvän liiketavan mukainen.

789/1994
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten kattavuus

Mainostaja menetteli hyvän liiketavan vastaisesti markkinoituaan tuotettaan vertailevin väittämin, jotka perustuivat vain yhtiön omilla tuotteilla tehtyyn tutkimukseen. Ammattijulkaisun artikkeliin sisältyneitä väitteitä ei katsottu hyvän liiketavan vastaisiksi.

797/1994
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen

Koska mainonnassa esitettyjä väitettä purukumin maun kestämisestä ”muita pidempään” ei voitu näyttää toteen, katsottiin väite hyvän liiketavan vastaiseksi.

802/1994
Tuotevertailun harhaanjohtavuus

Palveluita koskevat väittämät katsottiin epäsuoraksi vertailuksi. Koska vastaaja ei kyennyt näyttämään väitteitä toteen, sen todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

804/1995
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten kattavuus

Vastaaja oli viitannut mainoksessaan tutkimustuloksiin. Tutkimuksen luonnetta ei oltu kuitenkaan täsmennetty riittävästi. Vastaajan katsottiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

806/1995
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten tulkinta

Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti markkinoituaan tuotettaan yhdistelemällä kahden eri menetelmällä kerätyn tutkimuksen tuloksia niin, että vastaajan tuotteen markkinaosuuksien kehittymisestä annettiin todellisuutta parempi kuva.

812/1995
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Yritysten vertailun harhaanjohtavuus
Kilpailijan halventaminen

Vastaaja oli jälleenmyyjälleen suunnatussa kirjeessä vertaillut hakijan ja vastaajan tuotteita pystymättä osoittamaan väitteitään todeksi. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista.

814/1996
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen

Vastaajan tuotteestaan esittämät väitteet todettiin osittain hyvän liiketavan vastaiseksi, koska vastaaja ei pystynyt osoittamaan väitteitään todeksi. Vastaajan viittauksen Kuluttaja-lehden vertailuun katsottiin riittävän objektiiviseksi tutkimustulokseksi. Sana ”ainutlaatuinen” todettiin kaupalliseksi kehumiseksi eikä sen käyttämisen katsottu olevan sopimatonta.

816/1996
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten puolueettomuus

Vastaajan automerkki oli turvallisuustestissä saanut parhaat tulokset kuljettajan turvallisuuden osalta. Testiin viitaten vastaaja markkinoi automerkkiään toteamalla sen olevan testin turvallisin auto. Vastaajan todettiin käyttäneen tutkimuksesta hyväkseen vain oman tuotteensa kannalta edullisia seikkoja ja menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

823/1997
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Tutkimustulosten tulkinta
Tutkimustulosten puolueettomuus

Vastaaja oli esittänyt terveyssiteestään superlatiivisia väittämiä, joiden tueksi vastaaja vetosi tehtyyn tutkimukseen. Tutkimuksen ei kuitenkaan katsottu kaikilta osin tukevan vastaajan väitteitä. Väitteet katsottiin osittain hyvän liiketavan vastaisiksi.

Kilpailijan halventaminen

752/1991
Kilpailijan halventaminen

Vastaaja lähetti hakijan asiakkaille kirjeen, jossa kerrottiin hakijan lopettaneen osan toiminnastaan, todettiin hakijan käyttämä alihankkija yhteistyökyvyttömäksi ja tarjottiin asiakkaille uutta yhteistyökumppania. Kirjettä ei pidetty hyvän liiketavan vastaisena, koska se perustui tosiseikkoihin ja koska vastaajan oli turvattava oman tuotteensa huolto.

755/1991
Kilpailijan halventaminen

Lehti-ilmoituksen, jossa mainittiin negatiivisessa sävyssä kilpailijan toiminimeen helposti yhdistettävä kansalaisuus, katsottiin viittaavan kilpailijaan, vaikkei siinä oltu mainittu kilpailijan nimeä. Mainoksessa viitattiin myös kilpailijan tuotteen huonoon laatuun. Vastaaja ei kyennyt osoittamaan väitettään todeksi ja tämän todettiin syyllistyneen sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa.

771/1992
Kilpailijan halventaminen

Vastaajan liikkeen ikkunassa oli hakijayhtiötä koskevaa protesti-ilmoitusta ja sen yhteydessä teksti ”varo epäluotettavia maahantuojia”. Menettely todettiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

784/1993
Kilpailijan halventaminen
Tuotevertailun harhaanjohtavuus
Kaupallinen kehuminen

Matkapuhelinverkon ja -liittymien mainoksessa oli todettu mm. ”vaihda A-puhelimesi B-puhelimeen. Siitä kuuluu selvää puhetta: pätkimiset, salakuuntelut ja ruuhkat ovat historiaa.” Mainos katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi ja kilpailijaa halventavaksi.

786/1993
Kilpailijan halventaminen
Sopimattoman menettelyn oikaiseminen

Vastaaja oli toimittanut lehdistölle tiedotteen koskien vastaajan ja hakijan välistä kilpailua. Tiedotteessa oli useita asiavirheitä. Siitä huolimatta, että vastaaja oli myöhemmin kieltänyt lehdistöä julkaisemasta tiedotetta, vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

793/1994
Kilpailijan halventaminen

Sanomalehden julkaisija käytti mainoksessaan mm. ilmaisua ”roskajournalismi” viitatessaan kilpailijan lehteen. Mainostajan menettely katsottiin hyvän liiketavan vastaiseksi ja kilpailijaa halventavaksi.

819/1997
Kilpailijan halventaminen

Vastaaja oli markkinointikirjeessään esittänyt kilpailijan tuotteesta tosiasiaväitteitä, joita se ei voinut näyttää toteen. Menettely todettiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

820/1997
Kilpailijan halventaminen
Sopimattoman menettelyn oikaiseminen

Vastaaja oli esittänyt asiakaskirjeessään tosiasiaväitteitä kilpailijan toiminnasta ja tuotteesta. Vastaaja ei kuitenkaan ollut pystynyt osoittamaan väitteitään todeksi. Vastaajan menettely todettiin hyvän liiketavan vastaiseksi.

822/1997
Kilpailijan halventaminen

Vastaajan, joka oli kirjeitse kertonut jälleenmyyjilleen, ettei se hyväksy hakijaa jälleenmyyjäkseen, ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

Jäljittely

745/1990
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Hakijan ja vastaajan lapsille tarkoitetut rakennuspalikat muistuttivat lähes täydellisesti toisiaan. Hakijan tuote oli omaperäinen ja hakijalle tunnusomainen. Erityistä tarvetta yksityiskohdiltaan hakijan tuotetta muistuttavan tuotteen valmistamiseen ja markkinointiin ei ollut. Vastaajan katsottiin hyvän liiketavan vastaisesti jäljitelleen hakijan tuotetta ja käyttäneen hyväksi hakijan tuotteen goodwill -arvoa.

759/1991
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Vastaajan markkinoimat ruuvit muistuttivat hakijan ruuveja. Hakijan ruuveja ei katsottu omaperäisiksi ja hakijalle tunnusomaisiksi. Tuotepakkauksissa olivat valmistajien nimet selkeästi erotettavissa. Ruuvien samankaltaisuus ei aiheuttanut sekaantumisvaaraa. Jäljittelyä ei pidetty hyvän liiketavan vastaisena.

769/1992
Tuotteen jäljittely

Julistetelinettä ei pidetty muotoilultaan erityisen omaperäisenä ja hakijalle tunnusomaisena. Vastaajan, joka valmisti pitkälle hakijan tuotetta muistuttavia julistetelineitä, ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

773/1992
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Hakijan julkaisemia palvelumuistioita ei pidetty erityisen omaperäisinä ja nimenomaan hakijalle tunnusomaisina. Tuotteen ulkonäön saneli lähinnä niiden valmistustapa ja käyttötarkoitus. Tuotteessa oli siinä määrin tuotu esiin valmistajan nimi, ettei tuote ollut sekoitettavissa kaupallisen alkuperän suhteen. Vastaajan menettely ei ollut hyvän liiketavan vastaista.

794/1994
Tuotteen jäljittely
Tuotenimen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Vastaajan ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti julkaistessaan hakijan ilmaisjakelulehteä vastaavaa tuotetta. Myöskään lehden nimen ei todettu olevan hyvän liiketavan vastainen.

807/1995
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Hakijan tuote ei ollut niin omaperäinen ja hakijalle tunnusomainen, että sen jäljittely olisi ollut hyvän liiketavan vastaista. Vastaaja oli merkinnyt tuotteen valmistajan selkeästi tuote-esitteeseen ja -pakkaukseen, joten tuotteiden ei todettu olevan sekoitettavissa toisiinsa.

808/1995
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Lapiot muistuttivat toisiaan ulkomuodoltaan ja väritykseltään pienin eroavaisuuksin. Lapioihin oli merkitty valmistajan nimi. Vastaajan ei katsottu jäljitelleen hakijan tuotetta hyvän liiketavan vastaisesti eikä tuotetta katsottu markkinoidun niin, että tuotteiden kaupallinen alkuperä olisi ollut sekoitettavissa.

809/1995
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan halventaminen

Vastaajan ei todettu jäljitelleen hakijan siivoustuotteita eikä markkinoineen niitä niin, että tuotteet olisivat olleet sekoitettavissa toisiinsa. Vastaajan osapuolten välisen oikeudenkäynnin päättymistä koskevan tiedotteen ei todettu olevan kilpailijaa halventava.

817/1997
Tuotteen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Hakijan käsivalaisimiin ja niiden pakkauksiin oli selkeästi merkitty tuotenimi. Vaikka valaisimet huomattavin osin muistuttivat toisen yrityksen käsivalaisimia, ei niiden markkinointia katsottu ennakkolausunnossa hyvän liiketavan vastaiseksi.

818/1997
Tuotteen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö
Kilpailijan mainosaineiston hyväksikäyttö

Vastaaja ei menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti tuodessaan markkinoille kalenterin, joka muistutti hakijan kalenteria. Hakijan kalenterin ei todettu olevan omaperäinen ja hakijalle tunnusomainen. Sen sijaan hakijan kalenterin kuvan käyttäminen vastaajan tuote-esitteessä oli hyvän liiketavan vastaista.

751/1991
Tuotepakkauksen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Hakijan ja vastaajan markkinoimat nestesaippuat oli pakattu toisiaan muistuttaviin pakkauksiin. Kokonaisuutena tarkasteltaessa ei pakkausten ulkomuodon ja värien samankaltaisuuden katsottu aiheuttavan sekaantumisvaaraa tuotteiden välillä, koska tuotepakkauksissa käytetyt tavaramerkit ja värikuviot olivat toisistaan erotettavissa. Vastaajan menettely ei ollut hyvän liiketavan vastaisesti.

761/1991
Tuotepakkauksen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Vastaajan tuotepakkaus muistutti huomattavilta osin hakijan tuotepakkausta. Hakijan pakkaus oli pitkään käytettynä muodostunut hakijalle tunnusomaiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi koska vastaajan tuotepakkauksessa ei ollut mainittu valmistajan nimeä, tuotteiden katsottiin olevan sekoitettavista kaupallisen alkuperän suhteen. Menettely oli hyvän liiketavan vastaista.

765/1992
Tuotepakkauksen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Hakijan ja vastaajan markkinoimien suklaapatukoiden pakkaukset muistuttivat toisiaan. Pakkauksissa oli kuitenkin selkeästi merkitty valmistajien nimet. Tuotteet eivät olleet sekoitettavissa toisiinsa.

778/1993
Tuotepakkauksen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Hakijan ja vastaajan tuotteet oli pakattu toisiaan muistuttaviin pulloihin. Pakkauksia kokonaisuutena tarkasteltaessa ei niiden ulkomuodon ja värien samankaltaisuus ollut omiaan aiheuttamaan sekaantumisvaaraa. Pakkauksissa käytetyt tavaramerkit olivat toisistaan erotettavissa ja tuotepakkauksiin sisältyvät tunnukset poikkesivat olennaisesti toisistaan. Vastaaja ei ollut menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti.

780/1993
Tuotepakkauksen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Vastaaja oli käyttämällä tuotepakkauksessaan samankaltaisia muotoja, väritystä, logoa sekä etikettitekstiä kuin hakija, aiheuttanut sekaantumisen vaaran tuotteiden kaupallisen alkuperän suhteen. Vastaajan menettely oli hyvän liiketavan vastaista.

813/1996
Tuotepakkauksen jäljittely
Tuotteen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö
Tuotetietojen harhaanjohtavuus

Vastaajan savukkeita markkinoitiin samankaltaisissa rasioissa, kuin hakijan markkinoille aiemmin tuomia savukkeita. Koska tuotteet olivat kuitenkin erotettavissa toisistaan tuotemerkin ja pakkausten erojen avulla, vastaajan ei katsottu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti. Savukkeeseen painetun tekstin ei katsottu tekevän savukkeen ulkoasua niin omaperäiseksi ja tunnusomaiseksi, että sen jäljittelyä olisi voitu pitää hyvän liiketavan vastaisena. Lisäksi savukkeen ulkoasun samankaltaisuuden ei katsottu aiheuttavan sekaantumisvaaraa, koska savukkeet itsessään eivät ole nähtävissä tuotetta valittaessa. Vastaajan ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

754/1991
Tuotenimen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus

Tuotenimien Neurobion forte ja NeuroMax forte ei katsottu olevan sekoitettavissa ottaen huomioon nimien ulkoasu kokonaisuudessaan.

791/1994
Tuotenimen jäljittely
Tuotetunnuksen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

MikroPC ja MikroBitti lehdet ja niiden tunnukset eivät aiheuttaneet tuotteiden sekaantumisvaaraa.

796/1994
Tuotenimen jäljittely
Ympäristömainonnan harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Tuotenimien ”Puutarhan BIOLANNOS” ja ”BIOLAN” samankaltaisuudesta johtuen vastaajan todettiin aiheuttaneen sekaannuksen vaaran hakijan tuotteisiin. Esitetyt ympäristöväitteet olivat osittain harhanjohtavia. Vastaajan itsensä laatiman ympäristömerkin katsottiin harhaanjohtavaksi. Ilmaisun ”BIO” käyttämistä ei pidetty sopimattomana.

805/1995
Tuotenimen jäljittely
Ympäristömainonnan harhaanjohtavuus

Ennakkolausunto siitä, missä muodossa lausunnossa 796/1994 hyvän liiketavan vastaiseksi todetut tuotteet voitiin myydä loppuun.

770/1992
Toiminimen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Hakija ja vastaaja valmistivat eri tuotetta eri markkinoille. Sen, että vastaajan nimi oli osittain sama kuin hakijan, ei katsottu olevan hyvän liiketavan vastaista.

772/1992
Toiminimen jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Vastaajan toiminimen ”Zaza” ei katsottu sekottuvan hakijan toiminimeen ”Stanza”. Toiminimen käytön tunnusmerkinomaisesti todettiin kuuluvan normaaliin liiketoimintaan. Liikkeen sijoittuminen useiden muiden saman alan liikkeiden läheisyyteen on normaalia liiketoimintaa ja kilpailua, joka ei ole hyvän liiketavan vastaista. Kaupallisesti merkittävämmän katuosoitteen käyttämistä laajasti ja yhdenmukaisesti yrityksen liiketoiminnassa ja varsinkin markkinoinnissa voidaan pitää tarkoituksenmukaisena ja luonnollisena. Vastaaja ei ollut menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti.

803/1995
Toiminimen jäljittely

Vastaajien ei katsottu aiheuttaneen sekaannuksen vaaraa ja täten toimineen sopimattomasti käyttäessään markkinoinnissaan vastaajan toiminimen ”HalPala” kanssa samankaltaista nimeä ”HALPA PALA”.

815/1996
Toiminimen jäljittely
Tuotenimen jäljittely
Kaupallisen alkuperän harhaanjohtavuus
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Yhtyenimen XL5 ei katsottu sekoittuvan yhtyenimeen XL yhtyeiden selvästi erilaisen musiikin ja kuulijakunnan vuoksi. Lisäksi nimi XL katsottiin sen lyhyyden ja yleiskielisyyden vuoksi olevan erottamiskyvyltään niin heikko, ettei nimen XL5 katsottu aiheuttavan sekaantumisvaaraa. Vastaajien ei katsottu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

790/1994
Mainonnan jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti ja pyrkineen käyttämään hyväksi hakijan mainetta jäljittelemällä hakijan markkinointia ja erityisesti hakijan imagolle tunnusomaista väritystä.

811/1996
Mainonnan jäljittely
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö
Tunnustukseen viittaaminen

Vastaajan todettiin jäljitelleen hakijan mainontaa, viitanneen oikeudettomasti hakijan saamaan ideapalkintoon ja näin käyttäneen hyväksi hakijan hankkimaa goodwill-arvoa. Vastaajan todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

749/1990
Liiketoiminnan jäljittely

Sen, että pizzaketju toimi samalla periaatteella ja käytti mm. samankaltaisia esitteitä, pakkauksia ja sisutusta kuin kilpailija, todettiin olevan normaalia kilpailua eikä yhtiön todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

Kilpailijan hyväksikäyttö

746/1990
Kilpailijan mainosaineiston hyväksikäyttö

Hakija oli ostanut vastaajalta yhtiön, joka aiemmin oli markkinoinut vastaajan tuotteita. Hakija ja vastaaja myivät osittain samoja tuotteita. Vastaaja käytti esitteissään materiaalia, jonka se oli teettänyt ostettua yritystä varten sen ollessa yhä vastaajan omistuksessa. Hakijan mukaan oikeus kuviin oli siirtynyt kaupan mukana. Kuvat oli teettänyt vastaajayhtiö, ei myyty yhtiö, jolloin vastaajayhtiöllä säilyi oikeus kuvien käyttämiseen. Vastaajan ei todettu menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

785/1993
Kilpailijalta saadun tietotaidon hyväksikäyttö

Vastaajan ei todettu käyttäneen hyväksi hakijalle kuulunutta teknistä esikuvaa eikä menetelleen sopimattomasti elinkeinotoiminnassa.

810/1995
Kilpailijan maineen hyväksikäyttö

Vastaaja oli lähettänyt asiakkailleen kirjeen, jossa esitettiin kilpailijan toimintaa koskevia väitteitä. Koska vastaaja ei kyennyt osoittamaan väitteitään todeksi, sen todettiin menetelleen hyvän liiketavan vastaisesti.

Muu sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

747/1990
Kilpailijaa koskevien tietojen harhaanjohtavuus
Liikesalaisuuksien luvaton ilmaiseminen

Se, että vastaaja oli kertonut kolmannelle hakijan ja vastaajan välillä käydyistä keskenjääneistä osakekaupoista, ei ollut hyvän liiketavan vastaista. Vastaaja oli kertonut kolmannelle myös hakijan tulevaisuutta koskevista muutoksista tämän liiketoiminnassa. Tältä osin vastaajan todettiin toimineen ainoastaan omien arvioidensa perusteella ja täten hyvän liiketavan vastaisesti. Tehty tarjous edustussopimuksen siirtämiseksi hakijalta vastaajalle oli hyvän liiketavan mukaista.

787/1993
Liikesalaisuuksien luvaton ilmaiseminen

Hakija tarjosi vastaajalle ensimmäisenä tiettyä teknistä ratkaisua. Tarjouskilpailun myöhemmässä vaiheessa myös toiset yritykset täydensivät tarjouksiaan niin, että niihin sisältyi vastaava ratkaisu. Hakijan mukaan vastaaja oli ilmaissut hakijan liikesalaisuuden piiriin kuuluvan, teknisen innovaation olennaisen sisällön tarjouskilpailutilanteessa muille toimittajaehdokkaille. Vastaajan todettiin kuitenkin vain ilmaisseen kiinnostuksensa kyseisen ratkaisun sisältävään järjestelmään. Vastaajan ei todettu toimineen hyvän liiketavan vastaisesti.

792/1994
Valmistautuminen työnantajan kanssa kilpailevaan toimintaan

Valmistautuminen työnantajan kilpailijaksi ei sinänsä ole hyvän liiketavan vastaista. Oman yrityksen perustamistoimet ovat pääsääntöisesti sallittuja työsuhteen aikana. Työsuhteen päättymisen jälkeen henkilö on oikeutettu kilpailemaan entisen työnantajan kanssa samalla alalla ja tarjoamaan palveluksiaan entisen työnantajan asiakkaille.

795/1994
Arpajaiset

Ennakkolausunto siitä, ettei vähittäismyymälöissä järjestettäväksi suunniteltua arpajaiskilpailua pidetty hyvän liiketavan vastaisena.