Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Asia: LVM/1009/03/2019

Liikenne- ja viestintäministeriö on 8.8.2019 pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa. Keskuskauppakamari pitää perusteltuna esitystä laskea lentoliikenteen valvontamaksun määrää 1,00 eurosta 0,90 euroon tilanteessa, jossa Suomen lentokenttien matkustajamäärien kasvusta johtuen myös lentoliikenteen valvontamaksuista saatava tuotto on kasvanut.

Keskuskauppakamari pitää positiivisena Suomen lentokenttien kasvanutta kävijämäärää. Lentoyhteyksien yhteiskunnallista kannattavuutta tulee myös arvioida vientikaupan tehostamisen, turismin ja paikallisten palveluiden käytön näkökulmasta. Lisäksi lentokentillä on suuri alueellinen merkitys ja toimivat liikenneyhteydet tukevat Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä lisäävät maamme kilpailukykyä.