Lunastushakemus

Ohjeet hakemuksen tekemiseksi

Osakeyhtiölain 18 luvun mukainen lunastushakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle

Hakemuksesta tulisi käydä ilmi soveltuvan lainkohdan edellytysten täyttyminen.

Hakemuksessa on oltava:

  • asianosaisten ja heidän asiamiestensä tai muiden edustajiensa nimi ja yhteystiedot, mahdollisuuksien mukaan myös sähköpostiosoitteet;
  • lunastusta koskeva yksilöity vaatimus perusteluineen;
  • ilmoitus lunastettavien osakkeiden lukumäärästä;
  • tarjottu tai vaadittu lunastushinta per osake;
  • milloin lunastaja on ilmoittanut yhtiölle lunastusoikeuden tai -velvollisuuden syntymisestä; ja
  • ilmoitus toimivaltaisesta käräjäoikeudesta (yhtiön kotipaikan käräjäoikeus) uskotun miehen määräämistä varten.

Hakemuksen liitteeksi tulisi sisällyttää:

  • yhtiön kaupparekisteriote, josta näkyy, että yhtiössä on syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen enemmistöosakkaan lunastusoikeus ja -velvollisuus
  • yhtiön osakasluettelo
  • valtakirja (jos asiamies).

Asian käsittelyn jouduttamiseksi lunastaja tai vähemmistöosakkeenomistaja voi ilmoittaa ne henkilöt, joiden katsoo olevan esteellisiä toimimaan välimiehenä tai uskottuna miehenä (välimiesmenettelylaki 10 §) ja perustelu tälle käsitykselle.

Ilmoita hakemuksessa kenelle Keskuskauppakamarin laskut osoitetaan (lunastaja vai esimerkiksi asianajotoimisto).

Vähemmistöosakkeenomistajan hakemus

Jos vähemmistöosakkeenomistaja tekee hakemuksen, hän voi tehdä sen yksin tai halutessaan yhdessä muiden vähemmistöosakkeenomistajien kanssa.

Hakemuksen toimitus

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta
PL 1000 (Alvar Aallon katu 5 C)
00101 Helsinki
Sähköpostiosoite: lunastus(a)chamber.fi
Lisätiedot: pääsihteeri Henrik Sajakorpi, henrik.sajakorpi@chamber.fi, 040 726 1108.

Välimies eroaa tehtävästään

Jos välimies eroaa tehtävästään hänen nimeämisensä jälkeen, asian käsittely lunastuslautakunnassa edellyttää hakijalta uuden hakemuksen toimittamista lautakunnalle.

Maksut

Lunastaja maksaa välimiesoikeuden nimeämistä koskevasta hakemuksesta perittävän maksun Keskuskauppakamarille. Maksun suuruus määräytyy hakemuksessa ilmoitetun lunastettavien osakkeiden arvon mukaan.

Välimiesoikeuden nimeämisestä perittävä maksu

Mahdollisesta uskotun miehen määräyksen hakemisesta peritään erillinen maksu.

Uskotun miehen määräämisen hakemisesta perittävä maksu