Avgivna yttranden

På denna sida hittar du alla rekommendationer av nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan

På denna sida hittar du rekommendationer av nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan.

Nämnden för handelskutym inom livsmedelskedjan betonar att slakteriföretag ska se till att eventuella behov av ändringar beaktas i förväg i deras avtalsstrukturer och avtalspraxis.

Nämnden för god affärssed inom livsmedelskedjan har utrett de prisjusteringsklausuler som tillämpas på marknaden i avtal mellan handeln och primärproducenter. Enligt den prisjusteringsklausul som en aktör inom dagligvaruhandeln tillämpar i avtal med långa prisperioder kan man vid behov förhandla om eventuella prisändringar. Primärproducentens möjlighet till prisjustering är dock så till vida skenbar att den är helt och hållet beroende av den andra avtalspartens vilja och samtycke från fall till fall, trots att prishöjningstrycket för produktens del skulle bero på en oförutsedd kostnadsstegring på marknaden.

Nämnden för god affärssed inom livsmedelskedjan rekommenderar att avtal alltid ingås skriftligt. Man kan också kräva att få ett tidigare muntligt avtal i skriftlig form.

Dessutom betonar nämnden att ett avtal är bindande oberoende av om det ingåtts skriftligt eller muntligt. Om ett avtal har ingåtts muntligt får det ändras i efterhand, men detta förutsätter att båda avtalsparterna godkänner ändringen.

Nämnden för god affärssed inom livsmedelskedjan rekommenderar att i avtal mellan handeln och producenter vilka gäller jordbruksprodukter som är färskvaror ska handeln i egenskap av den större och kunnigare avtalsparten se till att den svagare avtalspartens rimliga intressen beaktas på behörigt sätt i avtalen.

Mera detaljerat rekommenderar nämnden att i avtalen beaktas redan innan EU:s direktiv 2019/633 om otillbörliga handelsmetoder genomförs nationellt direktivets krav på att handeln inte får annullera sina order av jordbruksprodukter som är färskvaror när mindre än 30 dagar återstår till den överenskomna leveranstiden för produkterna.

Nämnden för god affärssed inom livsmedelskedjan rekommenderar att livsmedelsindustrin och handeln fäster uppmärksamhet vid märkningar som anger ursprunget för förpackade köttberedningars råvaror. Nämnden betonar särskilt att en märkning som anger produktens ursprung eller ett uttryck som ska tolkas som en sådan märkning inte får ge en vilseledande bild av ursprunget för produktens råvaror. Det ska ges en sanningsenlig bild av råvarornas ursprung såväl på livsmedelsförpackningen som på företagets webbplats.