Keskuskauppakamarin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE-luonnos). Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavan.

HE-luonnos liittyy rahoitussektorin tiedonantovelvoiteasetuksen ((EU) 2019/2088), vähähiiliset viitearvot -muutosasetuksen ((EU) 2019/2089) sekä taksonomia-asetuksen ((EU) 2020/852) kansalliseen täytäntöönpanoon. HE-luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia, sijoitusrahastolakia, vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia, sijoituspalvelulakia, kirjanpitolakia, vakuutusten tarjoamisesta annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia. Asetusten säännöksiin ei juurikaan sisälly kansallista harkintavaraa.

Keskuskauppakamari kannattaa ehdotettuja lakimuutoksia. Keskuskauppakamari huomauttaa kuitenkin, että taksonomia-asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuun muita kuin taloudellisia tietoja koskevaan selvitykseen viitataan myös arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 a §:ssä. Jatkovalmistelussa olisi syytä harkita, tulisiko taksonomia-asetukseen viitata myös kyseisessä pykälässä. Keskuskauppakamari toteaa selvyyden vuoksi, että arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 a §:n laiminlyöntiä tai rikkomista ei ole säädetty rike- tai seuraamusmaksun uhan alaiseksi lain 15 luvussa, eikä taksonomia-asetus edellytä tähän muutosta.

Keskuskauppakamari kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan komissio on ilmoittanut lykkäävänsä tiedonantovelvoiteasetuksen 2-tason teknisten standardien voimaantuloa. Hallituksen esityksen perusteluissa olisi syytä selvyyden vuoksi todeta, että ennen kuin 2-tason säädökset on annettu, tarkempien säännösten puuttuminen ja 1-tason asetuksen säännösten tulkinnanvaraisuus tulisi ottaa huomioon mahdollisia hallinnollisia seuraamuksia arvioitaessa.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala