Komission pankkilainsäädäntöehdotus Basel III -standardin täytäntöönpanosta, kestävyysriskien hallinnasta ja pankkivalvonnan kehittämisestä

Viite: E 125/2021 vp

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston E-selvityksestä, joka käsittelee komission pankkilainsäädäntöehdotusta Basel III -standardin täytäntöönpanosta, kestävyysriskien hallinnasta ja pankkivalvonnan kehittämisestä (E 125/2021 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa pankkisektorin häiriönsietokykyä sekä turvata talouskasvua ja vihreää siirtymää. Euroopassa yritysten rahoitus on vahvasti riippuvaista pankkirahoituksesta. Riskinä on se, että kiristyvä vakavaraisuussääntely voi heikentää yritysten rahoituksen saatavuutta tai nostaa sen hintaa, mikä osaltaan vaikeuttaisi talouskasvua ja vihreään siirtymään tarvittavia investointeja.

Keskuskauppakamari pitää siksi tärkeänä, että Suomi pyrkisi neuvotteluissa vähentämään ehdotetun sääntelyn negatiivisia vaikutuksia yritysrahoituksen edellytyksiin Suomessa. Tältä osin erityisesti komission ehdotuksessa ehdotetut joustot ja siirtymäsäännökset ovat tärkeitä. Neuvotteluissa tulisi pyrkiä myös siihen, että Suomen asuntoluototuksen erityispiirteet otettaisiin sääntelyssä huomioon.

Keskuskauppakamari toteaa lisäksi, että pankkien vakavaraisuussääntelyyn tehtävät muutokset korostavat osaltaan myös tarvetta kehittää yrityksille vaihtoehtoisia rahoituskanavia. Tältä osin erityisesti pääomamarkkinoiden toimivuutta edistäviä toimenpiteitä tarvitaan sekä EU- että kansallisella tasolla.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Talous, Lainsäädäntö, Ville Kajala