Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 7/2020 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Yleistä hallituksen esityksestä

Hallituksen esitys liittyy pääosin EMIR-asetusta muuttavien EMIR Refit -asetuksen ((EU) 2019/834) ja keskusvastapuolten valvontaa koskevan asetuksen ((EU) 2019/2099) kansalliseen täytäntöönpanoon. Lisäksi esityksessä ehdotetaan säännöstä, jolla otettaisiin käyttöön PK-yritysten listautumisasetuksessa ((EU) 2019/2115) markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR) lisätty kansallinen optio. Asetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa sääntelyä, eikä niihin mainittua kansallista optiota lukuun ottamatta liity juurikaan kansallista harkintaa. Keskuskauppakamarilla ei ole huomautettavaa ehdotuksiin, jotka liittyvät EMIR-asetusta muuttaneiden asetusten täytäntöönpanoon.

PK-yritysten kasvumarkkinalla listattuja yhtiöitä koskevan kansallinen option käyttöönotto

Hallituksen esityksessä ehdotetaan otettavaksi käyttöön PK-yritysten listautumisasetuksessa MAR:iin lisätty kansallinen optio, joka velvoittaa PK-yritysten kasvumarkkinalla listatut yhtiöt ylläpitämään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja. Tähän asti näiden yhtiöiden ei ole tarvinnut ylläpitää jatkuvasti hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja, jos yhtiö on järjestänyt sisäpiiritiedon hallinnan niin, että yhtiö pystyy tarvittaessa toimittamaan sisäpiiriluettelon viranomaiselle ja jos yhtiön sisäpiiriläiset ovat olleet tietoisia sisäpiiritietoa koskevista velvoitteista ja kielloista. Asetuksen pääsäännön mukaan PK-yritysten kasvumarkkinalla listatut yhtiöt olisivat jatkossa voineet ylläpitää luetteloa ns. pysyvistä sisäpiiriläisistä. Kansallisen option käyttöönottoa on hallituksen esityksessä perusteltu muun muassa pysyvien sisäpiiriläisten oikeusturvaan ja sisäpiiritiedon asianmukaisen hallinnan tavoitteeseen liittyvillä seikoilla.

Keskuskauppakamari pitää ehdotusta kansallisen option käyttöönotosta ymmärrettävänä. Keskuskauppakamari toteaa kuitenkin, että kansallisen option käyttöönoton vaikutusta PKyritysten kasvumarkkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden hallinnolliseen taakkaan ei tässä vaiheessa voida vielä täysin arvioida, sillä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA ei ole vielä julkaissut ehdotustaan sisäpiiriluettelon sisältövaatimuksista. MAR:n voimaantulon yhteydessä vuonna 2016 sisäpiiriluettelojen sisältövaatimukset laajenivat merkittävästi, mikä kasvatti pörssiyhtiöiden hallinnollista taakkaa.

Listautumiskynnyksen alentamista tulee tavoitella myös valmisteilla olevissa hankkeissa

PK-yritysten listautumisasetuksen tavoitteena on lisätä PK-yritysten kasvumarkkinoiden houkuttelevuutta keventämällä näillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden hallinnollista taakkaa. Keskuskauppakamari pitää tätä tavoitetta tärkeänä. Listautumiskynnyksen alentamisen ja pörssiyhtiöiden hallinnollisen taakan vähentämisen tulisi olla keskeisinä tavoitteina myös valmisteilla olevissa pääomamarkkinaunionin syventämisessä ja MAR:n uudelleenarvioinnissa.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Talous, Ville Kajala