Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain ja ulkomaalaislain 56 §:n muuttamisesta

Lasinen toimistorakennus. Kuvituskuva.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa (VN/17314/2022) otsikkoasiassa. Keskuskauppakamarin kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Keskuskauppakamari tukee osaamiseen perustuvaa maahanmuuttoa vauhdittavia esityksiä ja pitää maahanmuuton lisäämistä ensiarvoisen tärkeänä Suomelle osaavan työvoiman saatavuuden kannalta, mutta myös väestörakenteen muutokseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi. Suomi tarvitsee uutta työvoimaa, mutta myös laajemmin uusia veronmaksajia.

Keskuskauppakamari näkee, että hallituksen esitys vie kohti edellä mainittuja tavoitteita ja siksi Keskuskauppakamari pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina. Hallituksen esitys on luontainen jatkumo aiemmin tänä vuonna tehtyihin opiskelijoiden ja tutkijoiden oleskelulupakäytäntöjen muutoksiin. Esitys sujuvoittaa tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden oleskelulupaprosessia.

Keskuskauppakamari huomauttaa kuitenkin siitä, että tutkijoiden ja jatkotutkinto-opiskelijoiden perheenjäsenten oleskeluluvat pitäisi lähtökohtaisesti myöntää samalle ajalle kuin tutkijalle tai jatkotutkinto-opiskelijalle. Mikäli lupien pituus on erilainen perheen sisällä, on se omiaan aiheuttamaan tarpeetonta stressiä ja pahimmillaan vaikuttaa negatiivisesti Suomen houkuttelevuuteen tutkijoiden ja jatkotutkinto-opiskelijoiden silmissä.

Nopea ja ennakoitava oleskelulupaprosessi on keskeinen tekijä, kun Suomeen yritetään houkutella kansainvälisiä tutkijoita ja jatko-opiskelijoita maailmalta. Tällä on myös vaikutusta siihen, kuinka houkutteleva kohde Suomi on tutkimusinvestoinneille. Globaali kilpailu on erittäin kovaa ja Suomen pitää tehdä kaikki mahdolliset toimet, jotka auttavat menestymään tässä kilpailussa.

Kategoriat:Osaaminen