Lausunto U-kirjelmästä komission ehdotuksesta asetukseksi digitaalisen euronkäyttöönotosta (digieuroasetus)

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi digitaalisen euron käyttöönotosta (digieuroasetus) (U 60/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että suuren yleisön pääsy keskuspankkirahaan turvataan myös digitaalisena aikana. Ehdotuksella luodaan lainsäädäntökehys Euroopan keskuspankin (EKP) ja rahayksikkönään euroa käyttävien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien mahdollisesti liikkeeseenlaskettavaa digitaalista euroa varten. Ehdotus on osa yhtenäisvaluuttapakettina julkaistua kokonaisuutta, jossa säädetään myös euroseteleiden ja -metallirahojen asemasta laillisena maksuvälineenä.

Keskuskauppakamari kannattaa komission ehdotuksen tavoitetta ja tukee U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa jäljempänä esitetyin huomautuksin.

Suomessa maksujärjestelmä ja maksupalvelut toimivat hyvin. Digitaalisen euron käyttömahdollisuus olisi kuitenkin omiaan lisäämään kilpailua ja innovaatioita maksupalvelumarkkinoilla, mistä koituisi hyötyjä sekä yrityksille että kuluttajille. Koska digitaalisen euron tekninen toteutustapa ei ole vielä tiedossa, jatkovalmistelussa on tärkeää varmistua siitä, että digitaalinen euro toteutetaan tavalla, joka mahdollistaa innovaatioiden kehittämisen järjestelmän ympärille ja yhteensopivuuden yleisten standardien kanssa eikä aiheuta haittaa pankkijärjestelmän toiminnalle tai rahoitusvakaudelle. Asetusneuvotteluissa on Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan myös tarpeen varmistua digitaalisen euron vastaanottovelvollisuutta koskevien poikkeusten oikeasuhtaisuudesta erityisesti digitaalisen euron käyttöönotto- ja siirtymävaiheessa.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala