Lausunto uudistetusta sopimusluonnoksesta oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa

Keskuskauppakamari kiittää ulkoministeriötä lausuntopyynnöstä koskien uudistettua sopimusluonnosta oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.

Keskuskauppakamari lähtee siitä, että universaalit ihmisoikeudet ja EU:n oikeudet, niiden kunnioittaminen ja toteuttaminen, kuuluvat kaikille. Perusoikeudet on kirjattu Suomen perustuslakiin. Ihmisoikeuksien toteutuminen edellyttää toimia kaikilta – valtioilta, yrityksiltä ja kansalaisilta. Toimijoilla on erilaisia vastuita ja myös erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen. Eri toimijoiden rakentava yhteistyö on tärkeää. Lisäksi on muistettava, että valtiolla ja julkisen vallan toimijoilla on aina ensisijainen ja keskeinen vastuu aktiivisin toimin turvata ihmis- ja perusoikeuksia.

Yrityksillä on oma keskeinen rooli ihmisoikeuksien toteuttamisessa. Tässä vuonna 2011 julkaistut YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet toimivat käytännöllisenä ja hyvänä tiekarttana kaikenkokoisten yritysten työssä ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tilaa on ansiokkaasti selvitetty SIHTI-hankkeessa pohjaten edellä mainittuihin YK:n ohjaaviin periaatteisiin. Lisäksi YK:n yritysvastuualoite Global Compact, Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet edistävät ja auttavat yritysten työtä vastuullisuudessa ja kestävässä kehityksessä.

Keskuskauppakamari tukee toiminnallaan suomalaisia yrityksiä toteuttamaan vastuitaan ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi niiden omassa liiketoiminnassa sekä yritysten arvoketjuissa. Keskuskauppakamari on kehittänyt yrityksille ja yhteisöille Ihmisoikeussitoumuksen. Se auttaa kaikenkokoisia organisaatioita kehittämään osaamistaan ja edistämään ihmisoikeuksia strategiassaan ja päivittäisessä toiminnassaan. Lisäksi Keskuskauppakamari järjestää lukuisia vastuullisuuskoulutuksia yritysten osaamisen ja kyvykkyyden lisäämiseksi. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin Yritysjohdon vastuullisuusvalmennuksen yksi moduuleista käsittelee sosiaalista vastuuta ja valmennukseen kuuluvan olennaisuusarvion yhteydessä tarkastellaan osallistujayritysten tilannekuvaa ja kehitystarpeita eri vastuullisuuden teemoissa, sisältäen myös sosiaalisen vastuun näkökulmat. Keskuskauppakamari on omassa toiminnassaan sitoutunut YK:n yritysvastuualoitteeseen Global Compactiin, jonka tavoitteet ja periaatteet perustuvat YK:n kansainvälisiin julistuksiin ja yleismaailmallisiin sopimuksiin. Myös Kansainvälinen kauppakamari ICC ja siten ICC Suomi vahvistaa laaja-alaisesti ja globaalitavoitteita huomioiden yritysten vastuullista liiketoimintaa. ICC Suomen Yritysvastuu-työryhmä on käsitellyt yritysvastuun näkökulmasta globaalikauppaa, kestävän liiketoiminnan EU-sääntelyä ja yritysvastuulainsäädäntöä, kestävää rahoitusta, korruption torjuntaa, vihreätä siirtymää ja sähköistä kaupankäyntiä.

Globaali ilmastokriisi hidastaa kestävän kehityksen tavoitteiden etenemistä. Liike-elämän ja teollisuuden edustajana ICC on sitoutunut varmistamaan, että yksityissektorilla on aktiivinen ja vaikuttava rooli YK:n ilmastonmuutokseen liittyvissä prosesseissa, kuten tulevassa YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa (COP28) Dubaissa. Keskuskauppakamarin aloitteesta Suomella on oma paviljonki ensimmäistä kertaa ilmastokokouksessa. Keskuskauppakamari ja ICC Suomi osallistuvat
kokoukseen yritysdelegaation kanssa.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että ihmisoikeuksien kunnioittamista yritysten toiminnassa edistetään ensisijaisesti Euroopan unionin tasolla. Euroopan komissio on antanut helmikuussa 2022 direktiiviehdotuksen yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta. Direktiiviehdotuksen keskeinen sisältö on edistää ihmisoikeuksien toteutumista ja valmistelu nojaa vahvasti YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin. Pidämme tärkeänä välttää mahdollisia päällekkäisiä tai keskenään ristiriitaisia vaatimuksia, joita oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa ja tuleva EU-sääntely voisi yrityksille aiheuttaa.

Päivi Pohjanheimo

Johtaja, kansainväliset asiat; maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari

+358 50 573 8494

Kategoriat:Vastuullisuus, Anne Vanhala, Päivi Pohjanheimo