Lausunto vaihtoehtoisten polttoaineiden infra-struktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Asia: U 53/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja
direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen asiantuntijalausunto (U 53/2021 vp) Valtioneuvoston kirjelmään eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta ja direktiivin 2014/94/EU kumoamisesta.

Keskuskauppakamari pitää komission ehdotusta erittäin tärkeänä yhtenäisen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin rakentamisen edistämiseksi EU-alueella osana liikenteen päästöjen vähentämistä.

Keskuskauppakamari pitää hyvänä asetusehdotuksen soveltamisalaa ja sen sitomista Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Kansallista joustovaraa tulee Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan jättää asetukseen, ottaen huomioon esimerkiksi tarkoituksenmukaisuuden, liikennemäärät tai harvaan asutut seudut. Joustovara tulee kuitenkin käyttää siten, ettei sen avulla viedä pohjaa pois yritysten ja kansalaisten investointivarmuudelta tai haitata EU-tason kehitystä.

Keskuskauppakamari pyytää kiinnittämään huomiota kirjaukseen vedyn osalta. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan vedyn osalta Suomen kannan tulisi heijastaa paremmin sitä, että vety on/tulee olemaan osa vaihtoehtoisten polttoaineiden valikoimaa tulevai-suudessa. Valintaa voittavista käyttövoimista ei tulisi tehdä kansallisella tasolla.

Kysyntää vaihtoehtoisille käyttövoimille ei synny, ellei liikenteen harjoittajilla ole ennustettavuutta ja varmuutta siitä, että jakeluinfra mahdollistaa tehokkaan operoinnin. Lisäksi Suomessa on pyrkimyksiä vetyklustereiden kehittämiseen, tähänkin taustaan nähden Keskuskauppakamari pyytää uudelleenarvioimaan onko Suomen varauksellinen kanta liikennevetyyn tarkoituksenmukainen.

Keskuskauppakamari painottaa sitä, että erityisesti meriliikenteen LNG tulee myös ehdotuksen jatkokäsittelyssä säilyttää siirtymävaiheen polttoaineena.

Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että EU:n vahva tavoite siirtää kuljetuksia maanteiltä sisävesille- ja raiteille vaatisi vaihtoehtoisten polttoaineiden tarjontaa myös raideliikenteelle sähköistämisen osalta. Keskuskauppakamari toivoo, että tämä huomioidaan Suomen kantaa muodostettaessa. Lisäksi Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että matkustajaliikenteen osalta matkaketjujen edistämiseksi tarvittaisiin liikenteen solmukohtiin vaihtoehtoisten käyttövoimien latausinfraa.

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päästöt