Liikenteen ja viestinnän virastouudistus HE 61 /2018 vp ja täydentävä esitys HE 104 /2018 vp

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt 14.9.2018 Keskuskauppakamarilta asiantuntijalausuntoa liikenteen ja viestinnän virastouudistusta koskevasta alkuperäisestä hallituksen esityksestä (HE 61/2018 vp) sekä esitystä täydentävästä hallituksen esityksestä (HE 104 / 2018 vp). Alkuperäistä esitystä täydentävässä esityksessä ehdotetaan, että maakuntauudistusta koskevat viittaukset poistetaan lakiehdotuksista, jotta virastouudistus toteutuisi suunnitellussa aikataulussa.

Yleiset kommentit virastojen yhdistämistä koskevista hallituksen esityksistä

Keskuskauppakamari on antanut Keskuskauppakamarin liikennevaliokuntaa ja sähköisen liiketoiminnan valiokuntaa kuultuaan useita lausuntoja virastouudistuksesta sekä ollut kuultavana eduskunnassa. Aiempiin kantoihinsa viitaten Keskuskauppakamari pitää ehdottoman tärkeänä, että virastouudistuksen toimeenpanossa ja seurannassa varmistetaan:

  • liikennejärjestelmä- ja maankäyttöasioiden kokonaisuuden toimivuus (mukaan lukien uusien virastojen työnjaon toimivuus suhteessa maakuntiin)
  • erityisalojen (eri liikennemuodot, teletoiminta, postiala) asiantuntemuksen säilyttäminen ja kehittäminen
  • elinkeinoelämän kannalta tärkeä yhteydenpito ja vuorovaikutus
    (edellyttää asiakkuustoiminnoilta myös sitä, että hallintorakenteessa on asiantuntemusta elinkeinoelämän prosesseista ja tarpeista esim. toimialojen kuljetusten tarpeet)
  • viranomaistoiminnan kustannustehokkuus ja yrityksiltä perittävien toimintokohtaisesti perittävien maksujen (esim. lentoliikenteen ja postialan valvontamaksut, telealan tietoyhteiskunta, taajuus- ja numerointimaksut) alentaminen sekä se, että
  • virastouudistukseen liittyvät mahdolliset tehtävä- ja tietojärjestelmämuutokset eivät vaaranna liikenteen korjausvelan vähentämiseen tarvittavia resursseja

Keskuskauppakamarin kanta virastouudistuksen aikatauluun

Lakiesitysten tavoitteena on, että liikenteen ja viestinnän virastouudistus alkaisi jo vuoden 2019 alusta. Keskuskauppakamarin mukaan, mikäli virastouudistus toteutetaan, virastouudistuksen aikataulua pitäisi harkita myöhennettäväksi, jotta tiukka valmisteluaikataulu ei vaaranna maakuntauudistukseen liittyvää liikenteen hallintouudistusta. Keskuskauppakamarin mukaan olisi järkevää, että maakuntauudistus käsiteltäisiin ennen virastouudistusesitystä. Kiirehtimällä virastouudistusta joudutaan kymmeniä lakeja muuttamaan tarpeettomasti nyt ja myöhemmin.