Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Keskuskauppakamari kiittää valtioneuvoston kansliaa mahdollisuudesta lausua luonnoksesta
meripolitiikan toimenpideohjelmaksi. Keskuskauppakamari pitää hyvänä, että vahvasti merenkulusta riippuvaisessa Suomessa tehdään vaikuttavia toimia yli sektorirajojen ja että politiikkalinjauksia konkretisoidaan toimenpideohjelmiksi. Ulkomaankaupan kuljetusten toimivuus kaikissa tilanteissa on Suomelle erittäin tärkeää.

Keskuskauppakamari toivoo, että toimenpideohjelmaan kirjataan selkeämmin myös merenkulun
vaikutus Suomen ja suomalaisten yritysten kilpailukykyyn. Aktiivinen vaikuttaminen EU- ja
kansainvälisellä tasolla Suomen erityispiirteet huomioiden tulisi heijastua toimenpideohjelmassa voimakkaammin.

Keskuskauppakamari toivoo, että viimeaikaiset EU-tason politiikkalinjaukset saisivat
toimenpideohjelmassa enemmän huomiota. Tästä esimerkkinä Älykkään ja kestävän liikkuvuuden
strategiassa esitetyt linjaukset vesikuljetusten lisäämiseksi. Lisäksi Keskuskauppakamarin
näkemyksen mukaan toimenpideohjelmaan olisi hyvä ottaa vahvemmin mukaan meriteollisuudelle
tarjoutuvat uudet markkinat ja merenkulkuelinkeinon osaamistarpeet tulevaisuudessa. Yleisellä tasolla voitaneen todeta, että innovaatiopolitiikan osalta toimenpideohjelma voisi olla kunnianhimoisempi.

Keskuskauppakamari ilmaisee huolensa siitä, että paikallisten ja alueellisten toimijoiden merkitystä ei ole tunnistettu riittävällä tavalla osana toimenpideohjelmaa.

Kategoriat:Liikenne, EU, Päivi Wood