Tartuntatautilain muutokset

Asia:  VN/15739/2020

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua tartuntatautilain muuttamisesta koskevasta hallituksen esityksestä. Keskuskauppakamari tukee hallituksen tavoitetta suojella väestöä ja estää COVID-19 viruksen leviämistä.

Euroopan komissio julkaisi 4.9.2020 ehdotuksen suositukseksi neuvostolle koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoitustoimista COVID 19- tilanteeseen vastaamiseksi ja sisämarkkinoiden toimivuuden takaamiseksi. Keskuskauppakamari korostaa komission ehdotuksessa esille nostetun vapauden merkitystä unionin kansalaisille liikkua ja asua vapaasti. Tällä vapaudella on erittäin suuri merkitys myös taloudelle. Liikkumisen vapautta rajoittavat toimet on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia tavoiteltuun hyötyyn nähden. Keskuskauppakamari tukee komission ehdotuksen mukaista jaottelua kolmiportaiseen kategoriaan, missä kategoria ratkaisee mitä toimenpiteitä tarvitaan rajat ylittävässä liikenteessä. Noudattamalla tätä mallia minimoitaisiin muiden rajoitusten tarpeellisuus ja lisättäisiin ennakoitavuutta. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan COVID-19 viruksen torjunnassa rajoitusten sijaan tulisi siirtyä riskiperusteiseen torjuntaan hyödyntämällä laajemmin testausta.

Keskeiset ehdotukset

Keskuskauppakamari korostaa, että perustuslaissa taatun elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan näkökulmasta määräaikaiset kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuudet rajoittaa elinkeinotoimintaa ovat ongelmallisia. Rajoitusten oikeasuhtaisuus ja välttämättömyys tulee pystyä perustelemaan aluekohtaisesti ja ne tulee purkaa heti, kun välttämättömyys- tai oikeasuhtaisuusedellytys ei enää täyty (vrt. PeVM 10/2020 vp, s. 4). Tässä suhteessa koronakriisin aikana käytetty päätöksentekomalli, jossa aluehallintovirastot tekevät keskenään lähestulkoon identtisiä päätöksiä vasta, kun ovat saaneet sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirjeen, ei voi pitää hyväksyttävänä.

Todettakoon, että lakiesityksen jatkotyössä uusien pykälien osalta tulee myös huomioida viranomaisten asettamista rajoituksista johtuvat korvausvelvoitteet, mikäli elinkeinonharjoittamisen vapautta rajoitetaan viranomaispäätöksellä.

Esityksessä myös ehdotetaan säädettäväksi kunnalle ja aluehallintovirastolle oikeus päättää toimista koronavirustaudin leviämisen estämiseksi opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näitä toimia olisivat lasten ja oppilaiden riittävien etäisyyksien ylläpitoon, koronavirustaudin leviämisen estämiseen tähtäävien hygieniakäytänteiden edellyttämiseen sekä tilojen ja pintojen puhdistamiseen liittyvät toimet. Eduskunta hyväksyi perusopetuslain (521/2020) väliaikaisen muutoksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Esitetty uusi tartuntatautilakiin lisättävä säännös ei vaikuttaisi lähi- ja etäopetusjärjestelyihin, jotka edelleen toteutettaisiin tartuntatautilain 58 §:n sekä mainitun perusopetuslain nojalla.

Lakiesityksen 57 a § momentin 1 kohdassa ehdotetaan säädettäväksi, että kunta voisi päättää, että koulutuksen tai varhaiskasvatuksen järjestäjän on huolehdittava tiloissaan siitä, että varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa huolehditaan lasten ja opiskelijoiden riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Päätöksessä olisi otettava huomioon varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa olevien lasten ja opiskelijoiden ikä ja kehitystaso sekä muut toiminnan ominaispiirteet. Keskuskauppakamari suhtautuu positiivisesti siihen, että nyt esitetty sääntely ei oikeuta etäopetukseen siirtymistä kunnan omalla päätöksellä eikä varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksesta voi poiketa tämän sääntelyn nojalla. Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä säädetään väliaikaisesti muutetussa perusopetuslaissa. Todettakoon kuitenkin, että todellisuudessa riittävien etäisyyksien pitäminen varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on voi olla haastavaa tiukoiksi mitoitettujen tilaratkaisujen takia. Tämä tekee hankalaksi ryhmien jakamisen koulujen opetuksen porrastamiseksi, mikä havaittiin käytännön tasolla keväällä 2020. Tästä syystä terveysturvallisuuden takaamiseksi on järkevämpää panostaa siihen, että hygieniakäytänteiseen panostetaan, ryhmiä ei sekoiteta, ryhmien välistä kohtaamista vältetään ja ulkotiloja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Ehdotuksen uudessa 59 c §:ssä säädettäisiin toimivallasta antaa määräyksiä ja asettaa pakkokeinoja, jos velvoitteiden tai rajoitusten noudattamisessa havaittaisiin puutteita tai epäkohtia. Keskuskauppakamari suhtautuu positiivisesti siihen, että ehdotuksessa ei anneta viranomaiselle toimivaltaa määrätä opetusta oppilaitoksissa tai toimintaa varhaiskasvatuksessa keskeytettäväksi laiminlyöntien perusteella. Tämä olisi ongelmallista oikeuden opetukseen ja varhaiskasvatukseen toteutumisen kannalta.

Varhaiskasvatusyksiköiden ja koulujen sulkemisesta säädetään voimassa olevan tartuntatautilain 58 §. Sulkemisen kynnys on asetettu korkealle, eikä sitä ole syytä madaltaa, koska se voi vaarantaa perusoikeudellisten oikeuksien toteutumisen.

Ehdotuksen uuden 58 f §:n mukaisesti liikenne- ja viestintävirastolle annettaisiin valtuus rajoittaa liikennevälineen matkustajamäärää enintään puoleen suurimmasta mahdollisesta matkustajamäärästä, lisäksi virasto voisi erityisesti syystä päättää matkustajamäärän rajoittamisesta vähempään kuin puoleen.

Keskuskauppakamari toteaa, että viranomaisten tulisi pyrkiä välttämään ehdotuksen mukaista yhdenmukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttöönottoa toisistaan hyvinkin paljon eroaville liikennemuodoille. Todettakoon myös, että ensisijaisina toimenpiteinä tulee olla jo käytössä olevat suojatoimet ja niiden käytön tehostaminen. Matkustajamäärän rajoittaminen puoleen tai jopa alle puoleen ei ole tarkoituksenmukainen toimenpide. Kyseinen rajoitus ei ole kestävä ratkaisu yritysten liiketoiminnan ja sen jatkuvuuden kannalta. Keskuskauppakamari ei tue ehdotusta matkustajamäärän rajoittamisesta, siten kuten se on ehdotuksessa esille tuotu. Keskuskauppakamari näkee sen puuttuvan liikkumis- ja elinkeinonvapauteen tavalla, joka ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen, oikeasuhtainen eikä välttämätön ehdotuksen terveyden suojelua koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Liikenteen harjoittajat ovat toimineet vastuullisesti koronakriisin aikana, eri liikennemuotojen harjoittajien näkemykset ja keinovalikoima ovat avainasemassa kun optimaalista ratkaisua haetaan.

Kategoriat:Lainsäädäntö, Koronakriisi, Päivi Wood