Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelma

Asia:  VN/7835/2019

Onko arvioinnin lähestymistapaan tai menetelmiin kommentteja tai kehittämistarpeita?

Keskuskauppakamari pitää lähestymistapaa vaikutustenarviointiohjelmaan hyvänä ja kattavasti laadittuna. 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnittelun kirjaaminen lakiin on ollut merkittävä askel. Vaikutustenarviointiohjelmassa tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että 12-vuotta on suhteellisen lyhyt aika strategiseen kehittämiseen, esimerkiksi maakuntakaavojen aluevarausten osalta. 12-vuotisessa suunnitelmassa kehittämistoimet rajataan mainituille vuosille, mutta mukaan tulisi liittää myös pidemmän tähtäimen tarkastelua. Näin alueellinen ja valtakunnallinen suunnittelu saataisiin nivottua paremmin yhteen. Alueiden välisen ja alueiden sisäisen toimivuuden huomioiminen vahventaa myös valtakunnallisen suunnitelman onnistumista.

Huomioidaanko vaikutusten arvioinnissa valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen näkökulmat kattavasti?

Keskuskauppakamari toivoo, että vaikutustenarvioinnissa kiinnitettäisiin enemmän huomiota Suomen saavutettavuuteen osana eurooppalaisia liikenneverkkoja. Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta kansainvälisten yhteyksien toimivuus on yksi yritysten toiminnan perusedellytyksistä koko Suomen alueella.

Vaikutustenarvioinnissa tulisi myös kiinnittää huomiota, miten Suomeen ja Suomesta suuntautuva liikenne vaikuttaa Suomen sisäisen liikennejärjestelmän toimivuuteen. Eurooppalaisten ydinkäytävien jatkaminen ja laajentaminen on olennainen tekijä Suomen liitettävyydessä muun Euroopan liikenneverkostoon ja näiden hankkeiden edistämiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota vaikutustenarvioinnissa. EU-rahoituksen näkökulmasta, mikäli Suomi tunnistaa ajoissa hankkeet, joilla on EU-tason merkittävyyttä, Suomen valtion EU-saantoa on mahdollisuus lisätä. Sen lisäksi ajoissa tunnistetut hankkeet edesauttavat Suomea vaikuttamaan siihen, millä kriteereillä komissio tulee avaamaan rahoitushakuja.

Keskuskauppakamari kiinnittää huomiota siihen, että liikennejärjestelmän suhde maankäyttöön tulisi tuoda vaikutustenarvioinnissa paremmin esille. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla on vaikutusta alueiden maankäyttöön ja ne tulisi linkittää paremmin toisiinsa, kuten myös huomioida yrityksille tärkeiden alemman asteen tieverkkojen vaikutukset.

Lisäksi Keskuskauppakamari toivoo, että pidemmän tähtäimen osalta EU:n yleiset suuntaviivat kuljetusten siirtämisestä enenevissä määrin rautateille ja sisävesille huomioitaisiin osana vaikutustenarviointia. Olisi myös tärkeää huomioida, että ekologisen kestävyyden osalta eri alueilla on erilaiset mahdollisuudet siirtyä vähäpäästöiseen liikenteeseen. Tätä voisi tarkastella vaikutustenarvioinnissa tarkemmin analyysin kautta.

Minkä tyyppistä vuorovaikutusta ja viestintää toivot valtakunnallisen liikennejärjestelmä-suunnitelman valmistelun aikana?

Keskuskauppakamari pyytää valmistelijoita avoimeen ja läpinäkyvään viestintään. Valmistelussa käytettävän tiedon tulisi olla avoimesti saatavilla ja helposti löydettävissä.

Lisäksi Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että olisimme toivoneet mahdollisuutta järjestöille olla mukana yhteistyöryhmässä ja pyytäisimme, että mahdollisuutta harkittaisiin uudelleen. Nykyinen malli vuorovaikutuksesta jää valitettavan heikoksi. Yritysten sijainnilla ja toiminnalla on merkitystä tavaraliikenteen lisäksi myös muun liikenteen näkökulmasta koko valtakunnan osalta. Näiden huomioiminen olisi ensiarvoisen tärkeää valmisteluprosessin aikana.

Muita eväitä suunnitelman valmisteluun: