Valtioneuvoston selvitys: Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä käytävät neuvottelut taloudellisista ohjauskeinoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kansainvälisessä merenkulussa

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja antaa kirjallinen asiantuntijalausunto otsikkoasiasta. Keskuskauppakamari pitää vahvaa ennakkovaikuttamista komission ehdotukseen EU:n yhteisistä kannoista erittäin tärkeänä, erityisesti meille tärkeiden talviolosuhteiden osalta.

Keskuskauppakamari tukee mahdollisimman nopeaa etenemistä taloudellisen ohjauskeinon löytämiseksi IMO-tasolla. Meriliikenteen päästöjen vähentäminen keskipitkän aikavälin (2023-2030) ja pitkän aikavälin (2030- ) osalta IMO:ssa tulee olla Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet täyttävä. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan kauppamerenkulun polttoaineen hiilisisällön mukaan määräytyvä maailmanlaajuinen maksu taloudellisen ohjauskeinon pohjana tai meriliikenteen päästökauppa ovat kannettavia ratkaisuja, kuten perusmuistion Suomen kannassa on tuotu esille.

Keskuskauppakamari toivoo, että Suomen perusmuistion Suomen kanta osiossa tuotaisiin tarkemmin esille, kuinka suunnitella olevassa rahastomallissa tai muissa taloudellisissa keinoissa erityisolosuhteiden huomioiminen, kuten jäissäkulku, voitaisiin tosiallisesti toteuttaa.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että maksun tai päästöoikeuden tasosta neuvoteltaessa huomioidaan vähähiilisten ja hiilettömien polttoaineiden saatavuuden kehitys. Keskus-kauppakamari pitää saatavuuden tarkastelua erittäin merkityksellisenä kirjauksena myös EU:n Fit for 55-paketin lainsäädäntöaloitteiden osalta.

Perusmuistiossa todetaan, että EU-jäsenvaltioiden alustavan sopimuksen mukaan kansainvälisellä IMO-tasolla neuvoteltavat taloudelliset päästövähennys ohjauskeinot eivät ole päällekkäisiä muun sääntelyn kanssa. Lisäksi perusmuistiossa todetaan, että kansallisissa tai alueellisissa meriliikenteen päästövähennystoimissa päästöjen kaksikertaista laskentaa tulee välttää. Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille näkemyksenään, että tämä päällekkäiset keinot ja/tai kaksinkertainen laskenta on ensisikaisesti ratkaistava EU-tason sääntelyssä.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood