Liikenteen digitalisaatio

Liikenneinfran kunto ja toimivuus on tärkeää, se on myös yksi reunaehdoista liikenteen digitalisaatiolle. Digitalisaatio, uudet teknologiat ja data tarjoavat työkaluja, joiden avulla nykyistä liikennejärjestelmää voidaan parantaa. Meille on tärkeää, että liikenteen digitalisaatiolla saavutetaan liikenteen kestävyyttä, toimivuutta ja lisätään turvallisuutta.

Euroopan Unionin alueella tavarankuljetusajoneuvoista neljäsosa kulkee tyhjänä, Suomessa jopa kolmasosa. Meille on tärkeää, että logistiikkaa tehostetaan tietoa jakamalla ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Samalla vähennetään myös liikenteen tuottamia päästöjä.

”Haluamme, että logistiikan digitalisaatiolla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä.”

Haluamme, että logistiikan digitalisaatiolla parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Reaaliaikaisen tilannekuvan avulla tavaroiden oikea-aikainen kuljetus ja ylimääräisten siirtokustannusten minimointi helpottuu, kuljetusyksiköiden yhdistelyä ja älykkäitä reittioptimointeja. Ennakoivilla tilausjärjestelmillä on myös vaikutusta kuljetusten kaluston ja varastokoon optimointiin. Kuljetusten täsmällisyys ja tehokkuus ovat osa yritysten logistista kilpailukykyä.

Datan hyödyntämisen avulla parannetaan myös kuljetusten turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Vaikka logistiikkaan ja liikenteeseen vaikuttaa tulevaisuudessa paljon automaatio ja digitalisaatio, fyysisen työvoiman rooli on jatkossakin merkittävä kilpailukyvyn varmistamisessa. Haluamme olla mukana parantamassa liikennejärjestelmän tehokkuutta, kuljetusketjujen toimivuutta ja tuoda keskusteluun uusia toimintamalleja ja -tapoja eri toimijoiden välillä.