MEN 27/2012: lausunto Kaalimato.com -sivuston radiomainoksista

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO                  11.12.2012

Lausunto: MEN 27/2012
Mainostaja: Kentonec Oy
Mainoksen tuottaja ja suunnittelija: Filmo Oy
Media: Radiomainos Radio Suomi P0P  -kanavalla, Metroradio Finland Oy
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO KAALIMATO.COM-SIVUSTON RADIOMAINOKSISTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyyntöjä yksityishenkilöiltä radio-mainoksista, joissa mainostetaan erotiikkatuotteita tarjoavaa verkkosivustoa. Mainokset ovat lausunnon pyytäjien käsityksen mukaan hyvän tavan vastaisia, koska mainoksia on soitettu keskellä päivää. Lapset käyvät herkästi katsomassa, mikä tällainen salaperäinen sivu on ja heti aloitussivulla on alastonkuvia ja muuta lapsille sopimatonta kuva-aineistoa. Kaalimato.com on jo pelkkänä nimenä lapsia houkutteleva. Mainos ei lupaa mitään, mutta ei myöskään informoi siitä, että kyseessä olisi vain aikuisille kuuluvat internet-sivut.

Mainokset

Mainoksia on yhdeksän erilaista. Kunkin mainoksen alussa soi musiikki, jonka jälkeen esitetään erilaisia ääniä. Lopuksi naisääni sanoo ”Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.”. Mainokset ovat nimeltään: Kaalimato sounds like juna, i u, bed, apes, cycle pump, sawing, horn, whistling, blow.

Mainostajan lausuma

Mainostaja on tilannut Filmo Oy:ltä nimenomaan aikuisille kohdistettuun markkinointiin sopivia radiomainoksia. Filmo Oy on tuottanut ja suunnitellut mainokset. Mainostaja on tilannut radiomainoksen, jota voidaan esittää radiossa myös päiväsaikaan. Radio Suomipop on aikuisille suunnattu kanava.

Mainostaja on sopinut Radio Suomipopin kanssa, että mainosta soitetaan vain kello 10–14 ja kello 21 jälkeen. Radio Suomipop on kuitenkin poikennut näistä ajoista yksipuolisesti toisen erotiikkatuotteita myyvän mainostajan kohdalla ja ryhtynyt soittamaan erotiikkatuotemainoksia 9-15. Tämän jälkeen myös mainostajan radiomainosta on tasapuolisuuden nimissä esitetty kello 9-15. Mainostaja viittaa lausumassaan neuvoston lausuntoon MEN 27/2009.

Mainostaja ei halua houkutella markkinoimalleen internetsivustolle lapsia, sillä sivuston sisältö on kohdistettu aikuisille. Koska erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, on myös niiden markkinointi sallittua. Koska lapsia ei haluta houkutella sivustolle ja koska päiväsaikaan sijoittuvassa mainonnassa on otettava huomioon, että myös aikuisille suunnattua radiokanavaa voi vahingossa kuulla lapsi, mainostaja on päiväsaikaan sijoittuvassa mainonnassaan pyrkinyt välttämään sellaista seksuaalista sisältöä, jota tulisi pitää lapsille sopimattomana.

Kyseinen mainos ei sisällä mainostajana mukaan sellaista suoranaista sanallista seksuaalista sisältöä, jonka vuoksi se olisi lapsille ja nuorille haitallista, jos he sattuisivat mainoksen kuulemaan. Mainoksessa mainitaan ainoastaan brändin nimi ja mainostaja kyseenalaistaa sen, että brändin mainitseminen mainostettaessa olisi hyvän tavan vastaista. Mainostaja ei myöskään näe, että brändin mainitseminen mainoksessa tekisi mainoksesta Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön (MEN 21/2008) mukaisesti hyvän tavan vastaisen, sillä brändin mainitsemista ei voida pitää käytännön tarkoittamana seksuaalisena sisältönä, joka olisi lapsille sopimatonta. Jos erotiikkatuotteita myyvien brändien ja yritysten nimien mainitsemista mainoksissa on pidettävä sopimattomana, mainostaja katsoo, että erotiikka-alan radiomainonta tulee kieltää kokonaan ennen kello 21.

Median lausuma

Radio SuomiPOPin tulkinnan mukaan mainokset eivät sisällä seksuaalista sisältöä ja eivät täten ole hyvän tavan vastaisia. Tästä huolimatta toimialan sensitiivisyyden johtuen Radio SuomiPOP on päättänyt soveltaa mainosten esittämiseen 15.12.2009 päivättyä ohjeistusta, jonka mukaan kyseisiä spotteja ei ole ajettu aamuissa eikä iltapäivissä, vaan aikoina jolloin asemalla on vähiten alaikäisiä kuuntelijoita.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa. Perussääntöjen 18 artiklan mukaan lapsille tai nuorille kohdistetussa markkinointivälineessä ei saa markkinoida heille sopimattomia tuotteita.

Radio Suomipop:lla esitetyissä mainoksessa mainostetaan erotiikkatuotteita tarjoavaa verkkokauppaa aikuisille. Mainosta on esitetty tammikuun lopusta maaliskuun loppuun. Esitetyn selvityksen mukaan samaa sarjaa olevia mainoksia on toistettu useaan kertaan päivän aikana, maaliskuussa 2012 lähes joka päivä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että erotiikkatuotteiden myynti on sallittua, minkä vuoksi niiden markkinointi sinänsä on sallittua. Tällaisella mainonnalla on kuitenkin rajansa esimerkiksi siltä osin, mihin aikaan päivästä mainontaa voidaan esittää, missä mediassa ja millä tavoin.

Mainonnan eettisen neuvoston vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan mainos on hyvän tavan vastainen, jos se seksuaalisen sisältönsä vuoksi on lapsille sopimaton ja sitä esitetään ennen klo 21. Esitetyn selvityksen mukaan mainoksia on esitetty radiokanavalla päiväsaikaan, jolloin myös lapset ovat voineet kuulla mainoksia.

Vaikka mainos ei sinänsä itsessään sisällä seksuaalista sisältöä, mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos usein toistettuna ja sen slogan ”Kaalimato.com, jotta elämä olisi nautinnollisempaa.” on omiaan kiinnittämään lasten huomio mainokseen ja houkuttelemaan lapsia mainostajan aikuisille tarkoitetulle verkkosivustolle. Lasten kiinnostusta on omiaan lisäämään mainoksen luonne, jossa kuulija odottaa, mikä ääni seuraavaksi kuullaan. Vaikkeivät mainoksen eri äänet olekaan lapselle seksuaalisesti värittyneitä, niiden jälkeen tuleva slogan jää helposti mieleen.

Mainostaja on lausumassaan viitannut neuvoston lausuntoon MEN 27/2009. Selvyyden vuoksi neuvosto toteaa, ettei kysymyksessä olevassa lausunnossa ole todettu, että lapsille sopimatonta mainontaa saisi esittää radiossa klo 10 - 14. Neuvoston on lausunut, että monet alaikäiset kuuntelevat radiota myös päiväsaikaan. Tämän vuoksi lapsille sopimattoman mainoksen esittäminen päivällä on hyvän tavan vastaista, siis myös klo 10 – 14 esitettynä.

Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainokset ovat ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 18 artiklan vastaisia ja siten hyvän markkinointitavan vastaisia. Mainokset ovat siten myös hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, päätoimittaja Lauri Kontro, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Pirkko Mäkinen ja apulaisjohtaja Petra Wikström-Van Eemeren.

Outi Antila                                                                      Paula Paloranta

puheenjohtaja                                                               sihteeri