Lausuntopyynnön käsittely neuvostossa

Lausuntopyynnön käsittely neuvostossa

Asian vireille tulo

Asia tulee vireille mainonnan eettisessä neuvostossa yksityishenkilön, yrityksen, muun yhteisön tai viranomaisen lausuntopyynnön perusteella. Lausuntopyyntö on perusteltava.

Lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä esimerkiksi sen vuoksi, että se on selvästi perusteeton tai jos samantyyppisessä asiassa on jo annettu vapauttava lausunto.

Asianosaisen kuuleminen

Neuvosto varaa asianosaiselle mahdollisuuden antaa vastaus asiassa. Vastauksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisääntöjä ja neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevia periaatteita.

Lausunto

Neuvosto antaa lausunnon kirjallisesti. Lausunto on luonteeltaan suositus ja se on joko huomautus tai vapauttava lausunto. Lausunto on julkinen ja se julkaistaan neuvoston verkkosivuilla sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille.

Neuvoston ratkaisun voi saattaa uudelleenkäsiteltäväksi, jos asiassa esitetään sellaista selvitystä, joka ei aikaisemmin ole ollut käytettävissä. Perusteltu uudelleenkäsittelypyyntö on toimitettava neuvostolle neljän viikon kuluessa lausunnon tiedoksiannosta.

Lausuntopyynnön käsittely neuvostossa