MEN lausunto 17/2010 Smart Safetyn mainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO 13.10.2010

Lausunto: MEN 17/2010
Mainostaja: Smart Safety Finland
Päätös: Huomautus

LAUSUNTO SMART SAFETYN MAINOKSESTA

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut yksityishenkilöltä lausuntopyynnön suoramarkkinointikirjeestä, jossa tarjotaan pyöräturvaa. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan maksamattoman laskun muistutuskirjeeksi muotoiltu tarjouskirje on hyvän markkinointitavan vastainen.

Mainos

Tarjouskirjeen yläosassa lukee: ”Muistutus! – Meidän tietojemme mukaan et ole maksanut alla olevaa tarjousta. Jos olet maksanut viime päivinä, voit jättää tämän muistutuksen huomioimatta.” Tämän jälkeen kirjeessä kerrotaan tarjousta koskevia tietoja. Kirjeen ohessa on esitäytetyt tilisiirtolomakkeet, joihin on merkitty maksajan tiedot, viitenumero, eräpäivä ja euromäärä.

Mainostajan vastine

Mainostaja tekee yhteistyötä Titania-pyörien myyjän kanssa. Uusiin Titania-pyöriin kuuluu kolmen kuukauden ilmainen vakuutus, joka on voimassa ostopäivästä lähtien. Mainostaja lähettää asiakkaalle jatkotarjouksen ennen kuin ilmaiskausi päättyy. Lausunnon pyytäjälle lähetetty kirje on jatkotarjouksen muistutus. Kyseessä ei siis ole lasku, vaan tarjous. Tämä lukee myös kirjeen otsikkona ja tilisiirtolomakkeella.

Mainostaja on poistanut tarjouskirjeestä tekstin ”Muistutus! Jos olet maksanut viimepäivinä, voit jättää tämän muistutuksen huomioimatta”.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava elinkeinoelämässä yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta mainontaan. Perussääntöjen 9 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla esitystavasta ja markkinointivälineestä riippumatta selvästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Jos mainos esitetään mainosvälineessä, joka sisältää uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa, mainos tulee esittää siten, että se voidaan tunnistaa mainokseksi. Markkinoinnista tulee selvästi käydä ilmi, kenen lukuun markkinointi toteutetaan. Kuluttajia ei tule johtaa harhaan markkinoinnin todellisen tarkoituksen osalta.

Kyseessä on polkupyöräturvan jatkotarjous, joka on lähetetty polkupyörän ostajalle, joka mainostajan mukaan on saanut pyörän ostaessaan kolmen kuukauden ilmaisen polkupyörävakuutuksen mainostajalta. Tarjouskirjeen yläosassa lukee: ”Muistutus! – Meidän tietojemme mukaan et ole maksanut alla olevaa tarjousta. Jos olet maksanut viime päivinä, voit jättää tämän muistutuksen huomioimatta.” Kirjeen mukana on lähetetty esitäytetty tilisiirtolomake, johon on merkitty tarjouksen vastaanottaja maksajaksi, laskun viitenumero, eräpäivä ja summa.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostajan lähettämän kirjeen sanamuodot ovat omiaan antamaan vaikutelman siitä, että kysymyksessä on maksamatta jätettyä laskua koskeva muistutuslasku, vaikka kyseessä on tarjous.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 1 ja 9 artiklojen vastainen. Mainos on siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, hallintojohtaja Pia Huhdanmäki, Senior Marketing Advisor Mika Sarimo, varatuomari Pirkko Mäkinen ja Director Sirpa Juutinen.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri