MEN lausunto 2/2010 Halventaminen

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 2/2010
Kampanjan toteuttaja: Suomalaisen Työn Liitto
Media: Radio
Asia: Halventaminen
Annettu: Helsinki, 12.2.2010
Päätös: Huomautus

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut kuluttajalta lausuntopyynnön Suomalaisen Työn Liiton suomalainen joulu –kampanjasta. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan se on venäläisiä halventava ja syrjivä.

Lausuntopyynnön kohde

Naisääni: ”Urho? Vietettäiskö tänä vuonna vaihteeks venäläinen joulu?”

Miesääni: ”Njet, njet, njet! Niillähän on Pakkasukko, joka tulee vasta tammikuussa ja haisee votkalle!”

Naisääni: ”Siis meille tulee…”

Miesääni: ”…suomalainen joulu. Piste. Fi! Se aito ja alkuperäinen”

Naisääni: ”Sitähän minäkin…suomalainen joulu.fi.”

Vastineet

Suomalaisen Työn Liitto (kampanjan toteuttaja)

Suomalaisen Työn Liitto on toteuttanut marras-joulukuussa 2009 suomalainen joulu –kampanjan, jonka tavoitteena on muistuttaa kuluttajia suomalaisista tuotteista ja palveluista. Kampanjan verkkosivustoa suomalainenjoulu.fi on mainostettu eri medioissa. Kampanjan radiomainontaa on toteutettu ajalla 16.11.-13.12.2009. Radiomainoksia on ollut neljä, joissa on nostettu esille ruotsalaisten, italialaisten ja venäläisten joulun erityispiirteitä vahvistaen verkko-osoitteen sanojen suomalainen joulu muistamista.

Mainoksessa nainen ja mies käyvät humoristisen vuoropuhelun pohtien erilaisia vaihtoehtoja viettää joulua. Mainoksessa mainittua pakkasukkoa ei ole käytetty kuvaamaan venäläisiä kansana, vaan yhtenä perinteenä ja tapana viettää joulun kaltaista juhlaa. Tarkoitus ei ole ollut kohdistaa mielikuvia venäläisiin tai syrjiä heitä kansana. Mainos ei ole hyvän tavan vastainen.

Suomen Radioiden Liitto

Suomen Radioiden Liitto on välittänyt kyseisen mainoksen osana valtakunnallista tietoiskukampanjaa. Kampanjan ideana on humoristisella tavalla tuoda esille eri maiden tapoja viettää joulua ja nostaa esille kansanperinteeseen liittyviä hauskoja erityispiirteitä. Lähestymistapa ei ole venäläisiä loukkaava tai syrjivä.

Radiokanava Iskelmä Rex (media)

Radiomainos on osa Suomen Radioiden Liiton radiokanavalle välittämää valtakunnallista kampanjaa.

Radio Nova (media)

Suomen Radioiden Liitto on lähettänyt kampanjan julkaistavaksi kaupallisille radioasemille.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kaupalliseen markkinointiin sovellettavien ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 4 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä tai ihmisryhmää.

Perussääntöjen 23 artiklan mukaan markkinoijan tulee noudattaa perussääntöjä. Lisäksi mainostoimiston, julkaisijan ja muiden markkinoinnin alalla toimivien tulee noudattaa näitä sääntöjä. Markkinointimateriaalia julkaisevien tai sitä välittävien kustantajien, muiden viestintäalan yritysten ja vastaavien toimijoiden on noudatettava asianmukaista huolellisuutta, kun ne hyväksyvät markkinoinnin ja julkaisevat sen.

Esillä olevassa tapauksessa on kysymys yhteiskunnallisesta viestinnästä. Mainonnan eettinen neuvoston on vakiintuneessa ratkaisukäytännössään katsonut, että edellä mainittuja markkinointisääntöjen ilmentämiä ohjeita voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös silloin, kun arvioitavana on kyseessä olevan kaltainen viestintä.

Kyseessä on kampanja, jonka tarkoituksena on muistuttaa kuluttajia suomalaisista tuotteista ja palveluista. Mainonnan eettinen neuvosto kuitenkin toteaa, että mainoksessa suhtaudutaan halventavasti venäläisiin.

Edellä mainitulla perusteella mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että kampanja on ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen ja siten hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, päätoimittaja Lauri Kontro, Director Sirpa Juutinen ja Senior Marketing Advisor Mika Sarimo.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri