MEN lausunto 2/2012 Säästöpankki Optian sanomalehtimainoksesta

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO   16.2.2012

Lausunto: MEN 2/2012
Mainostaja: Säästöpankki Optia
Media: Sanomalehtimainos
Päätös: Vapauttava lausunto

LAUSUNTO PANKIN SANOMALEHTIMAINOKSESTA 

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä pankin sanomalehtimainoksesta. Pankki mainostaa uuden konttorin avaamista kauppakeskukseen. Lausuntopyyntö koskee mainoskuvassa olevien kirkkorakennusten käyttämistä pankin mainoksessa. Lausunnon pyytäjän käsityksen mukaan mainokseen liitetyt kirkot luovat mielikuvan siitä, että paikallinen seurakunta toimii rahalaitoksen hyväksi. Seurakunnan rakennuksia ei tulisi käyttää kaupallisessa mainonnassa. Kirkot on nostettu kuvassa näkyvimmälle paikalle kuvan etualalle ja toisen kirkon ympärillä näkyvät hautamuistomerkit.

Mainos

Mainoksen alaosassa on piirroskuva, jossa on kuvattuna Kempeleellä sijaitsevia rakennuksia. Kuvan keskellä on kauppakeskus Zeppelin ja sen oikealla puolella on kuvattuna Kempeleen vanha kirkko ja uimahalli Zimmeri. Vasemmalla puolella kuvaa on kuva Pyhän kolminaisuuden kirkosta, vesitorni ja lintutorni. Kuvan yläpuolella lukee ”Säästöpankki Optia palvelee nyt myös Zeppelinissä!”  Kuvan yläpuolella vasemmalla lukee ”Pankki, joka on olemassa asiakkaitaan varten” ja sen yläpuolella ”Tervehdys Zeppelinistä!”. Lisäksi mainoksessa on pankin yhteystiedot.

Mainostajan lausuma

Mainostaja korostaa paikallisena toimijana paikallisuutta myös mainonnassaan käyttämällä kunkin konttoripaikkakunnan helposti tunnistettavia julkisia elementtejä taiteellisina maisemapiirroksina. Taideteos on kuopiolaisen taitelijan laatima ja elementtien järjestys on sattumanvarainen. Vastaavanlaisia piirroksia on käytössä myös muilla yrityksillä. Säästöpankki Optia on poliittisesti ja uskonnollisesti puolueeton toimija. Mainoksella ei ole haettu yhteyttä kirkkoon eikä muihin piirroksessa esiintyviin tahoihin tai niiden edustamiin arvoihin. Kirkkoja ei ole korostettu piirroksessa ja suurimpana elementtinä on kauppakeskus Zeppelin, jossa konttori sijaitsee. Mainoslauseella ei ole tavoiteltu yhteyttä kirkkoon.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinointi ei saa sisältää sellaista ilmaisua, ääntä tai kuvaa, jonka voidaan katsoa olevan hyvän tavan vastainen kyseisessä maassa tai kulttuurissa.

Mainoksessa mainostetaan pankin uuden konttorin avaamista Kempeleeseen. Mainostajan mukaan mainoksessa on pyritty korostamaan pankin paikallisuutta käyttämällä paikkakunnan tunnistettavia maamerkkejä.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että kirkkoa pidetään perinteisesti sijaintipaikkakuntansa maamerkkinä. Kirkkoja ei ole kyseessä olevassa mainoskuvassa esitetty korostetusti, vaan ne on sommiteltu kuvaan yhdessä paikkakunnan muiden tunnettujen rakennusten kanssa. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, ettei mainos halvenna tai väheksy kirkkoa tai kristittyä yhteisöä.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto mainosta kokonaisuutena arvostellen katsoo, ettei mainos ole ICC:n markkinoinnin perussääntöjen vastainen. Mainos ei siten ole hyvän tavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, johtaja Sirpa Juutinen, toimitusjohtaja Rainer Lindqvist, varatuomari Päivi Romanov ja apulaisjohtaja Petra Wikström.

Outi Antila
puheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri