MEN lausunto 5/2008 Sukupuolten välinen tasa-arvo

MAINONNAN EETTINEN NEUVOSTO

KESKUSKAUPPAKAMARI

Lausunto: 5/2008
Mainostaja: Veikkaus Oy
Mainos: Lehtimainos
Annettu: Helsinki, 1.2.2008
Päätös: Vapauttava lausunto

Kuluttaja on pyytänyt lausuntoa veikkauslehden mainoksen ilmaisusta ”Vetomiehen pelikirja”. Kuluttajan käsityksen mukaan ilmaisu on naisia ja naissukupuolta syrjivä. Ilmaus uusintaa vanhanaikaista käytäntöä, jossa ammattinimikkeitä nimettiin epätasa-arvoisesti mies-loppuisiksi. Ilmaisu vahvistaa käsitystä siitä, että vedonlyönti- ja veikkauspelit ovat miesten pelejä, jotka eivät sovi naisille.

Mainostaja on antanut neuvostolle 21.1.2008 päivätyn vastineen. Kirjelmät ja mainosmateriaali liitettiin jutun asiakirjoihin.

Mainoksen sisältö

Mainoksessa kerrotaan mainostajan tulevan viikon urheilupelien vedonlyöntikohteista ja niiden televisioinneista. Mainoksen otsikkona on teksti ”Veikkauksen urheilupeleissä tällä viikolla: Super-monari sunnuntaina”. Otsikon alla on alaotsikko ”Vetomiehen pelikirja” ja sen alla kerrotaan tulevista vedonlyöntikohteista.

Vastine

Kyseessä on IS-Veikkaajassa ilmestyvän vedonlyönnin taulukko- ja tilastoliitteen etukansi, joka on sekä informatiivinen että asiallinen. Vetomies sanan käyttö tässä asiayhteydessä ei ole naisia syrjivää tai ketään loukkaavaa. Suomenkielessä on vakiintuneessa käytössä paljon mies-loppuisia sanoja, jotka eivät ole sukupuolisidonnaisia eivätkä tasa-arvoa loukkaavia. Mainos ei alenna tai väheksy ketään sukupuolen perusteella.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Mainonnan kasainvälisten perussääntöjen 2 artiklan mukaan mainos ei saa sisältää hyvän tavan vastaista lausumaa tai kuvallista esitystä. Perussääntöjen 4 artiklan 1 kohdan mukaan mainos ei saa suvaita sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevien periaatteiden 3 kohdan mukaan mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen.

Mainoksessa on käytetty ilmaisua ”pelimies”. Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että suomen kielessä on monia mies-loppuisia sanoja, joilla voidaan viitata miehiin tai naisiin. Pelkästään se seikka, että mainoksessa käytetään yleisessä kielenkäytössä vakiintunutta ilmaisua, ei ole peruste katsoa mainoksen olevan hyvän markkinointitavan vastainen. Esillä oleva mainos ei ole naissukupuolta syrjivä.

Edellä mainituilla perusteilla ja mainosta kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen.

Asian käsittelyyn ovat ottaneet osaa mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Outi Antila, varatuomari Arja Hiltunen, varatuomari Pirkko Mäkinen, johtaja Jorma Miettinen, toimitusjohtaja Mika Sarimo ja professori Liisa Uusitalo.

Outi Antila

puheenjohtaja

Paula Paloranta

sihteeri