Sinustako AKA tai KHK – näin pyrit kokeeseen

AKA/KHK-koe järjestetään lauantaina 25.5.2024 klo 10.00-15.00. Hakemuslomake ensi vuoden kokeeseen ja muu tarpeellinen aineisto on lisätty sivulle.

Hakuaika kokeeseen on 8.1.2024-5.2.2024. Hakuaika päättyy 5.2.2024 klo 16.15. Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta vastaan. Hakemukseen on liitettävä vaaditut liitteet.

Koe järjestetään ainakin Helsingissä. Tämän lisäksi koe pyritään järjestämään myös Oulussa, mutta tämän onnistuminen varmistuu vasta myöhemmin.

Koemaksu vuonna 2024 on 320 euroa. Lähetämme laskut kokeeseen hyväksytyille.

Valmennusta kokeeseen tarjoavat mm. Kiinko ja Rastor-instituutti.

AKA-kokeella ja KHK-kiinteistönarvioitsijakokeella mitataan kiinteistöarvioijan ammattitaito. Kokeet järjestetään kerran vuodessa. AKA-kokeen hyväksytysti suorittaneilla on oikeus käyttää nimikettä AKA, auktorisoitu kiinteistöarvioija.

KHK-koe on kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 a §:ssä tarkoitettu kiinteistönarvioitsijakoe, joka on sama kuin yleisauktorisoitu AKA-koe. KHK-kokeen hyväksytysti suorittaneella henkilöllä on oikeus käyttää nimikettä KHK, Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistönarvioitsija.

Kokeeseen osallistuminen

Kokeeseen pyritään hakumenettelyllä, täyttämällä hakulomake ja toimittamalla vaaditut liitteet hakuajan puitteissa. Hakemukset voi toimittaa sähköisesti, raisa.harju@chamber.fi tai postitse Keskuskauppakamari, Kiinteistönarviointilautakunta, Raisa Harju, Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki. Muistathan tutustua huolellisesti ohjeeseen hakijavaatimuksista!

Kokeen kirjallisuusluettelo, säädösluettelo, koeohje, hakemuslomake sekä ohje hakijavaatimuksista ovat alla.

Hakemuslomake 2024
Ohje hakijavaatimuksista 2024

– Huomioithan, että hakuaika päättyy 5.2.2024 klo 16.15 ja hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta vastaan.

– Auktorisointijaosto hyväksyy kokelaat hakemusten perusteella hyväksymisedellytysten mukaisesti (ohje hakijavaatimuksista). Hakijavaatimusohjeeseen tulee tutustua huolella, koska ohjeen edellytyksistä ei myönnetä poikkeuksia. Jos haluat kysyä jostain edellytyksestä tarkemmin, ota yhteyttä Raisa Harjuun.

– Koe järjestetään tarvittaessa myös ruotsin kielellä. Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeessa, mikäli hän haluaa tehdä kokeen ruotsiksi. Valinta on sitova.

– Kokeeseen pääsystä ja kokeen tuloksista ilmoitetaan kokeeseen osallistujille kirjallisesti (sähköpostilla).

Kirjallisuusluettelo 2024
Säädösluettelo 2024
Koeohje 2024

Haku- ja hyväksymisprosessi

Auktorisoinnin edellytykset on määritelty kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 23 §:ssä ja kiinteistönarvioitsijaksi hakeutuvan edellytykset on määritelty sääntöjen 10 §:ssä.

Kiinteistönarviointilautakunnan auktorisointijaosto hyväksyy AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen osallistujat kirjallisten hakemusten perusteella. Hakemuksen liitteet:

– liiketoimintakieltorekisteriote (saa Oikeusrekisterikeskuksesta)
– tutkintotodistusten jäljennökset (jäljennöksistä tulee näkyä suoritetut opintokokonaisuudet)
– työtodistusten jäljennökset (työtodistuksista tulee käydä riittävän selkeästi ilmi työkokemusvaatimuksen täyttyminen, ks. tarkemmin hakijavaatimusohjeesta osa-aikaisen työn ilmoittaminen)


AKA- ja kiinteistönarvioitsijakokeeseen hakijoille ilmoitetaan sekä kielteisestä että myönteisestä päätöksestä kokeeseen osallistumiseen. Mikäli henkilö, jota ei ole hyväksytty kokeeseen, haluaa valittaa tästä auktorisointijaoston päätöksestä, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Valitus osoitetaan kiinteistönarviointilautakunnalle. Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on esitettävä perustelut jaoston päätöksen muuttamiseksi.

Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Henkilö, jonka koesuoritus on hylätty, voi hakea auktorisointijaoston tekemään päätökseen muutosta kiinteistönarviointilautakunnalta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Valituksessa on esitettävä miltä osin, miten ja millä perusteella päätöstä olisi oikaistava.

Kiinteistönarvioitsijakokeen osalta saa kiinteistönarviointilautakunnan koetta koskevaan päätökseen hakea muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja:

Mari Virta

VALMISTELIJA

+358 9 4242 6262