U-jatkokirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMO:n alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi

Keskuskauppakamarin julkaisut

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta kommentoida U-jatkokirjelmää Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta IMO:n alusten polttoaineen kulutusta koskevan tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi.

Keskuskauppakamari pitää perusteluna, että U-jatkokirjelmä on jätetty yleiselle tasolle liikkumavaran takaamiseksi Suomelle kolmikantaneuvotteluissa. Pidämme myös hyvänä kirjausta siitä, että EP:n ehdotukseen MRV:n laajentamisesta suhtaudutaan varauksella. Toivoisimme kuitenkin, että ennen kolmikantaneuvotteluiden alkamista Suomen tarkemmat kannat EP:n ehdotuksiin käytäisiin läpi yhdessä sidosryhmien kanssa.

Suomen kanta osiossa on tuotu esille seuraavaa. ”Jatkokäsittelyn kannalta on edelleen keskeistä, että voimassa olevaa MRV-asetusta ei muuteta sellaiseen suuntaan, että EU:n edellytykset saavuttaa sen ilmastotavoitteita taikka hyödyntää tietoa heikentyvät. Suomi tukee neuvoston yleisnäkemyksen mukaisia ratkaisuja”.

Ilmastotavoitteiden osalta kirjaus on selkeä, mutta tiedon hyödyntämisen osalta jää avoimeksi mitä tällä kirjauksella tarkoitetaan. Tämä osalta kirjausta tulisi täsmentää. Lisäksi samassa kappaleessa oleva kirjaus: ”Globaalien toimien lisäksi merenkulussa tarvitaan huolella kohdistettuja EU:n toimia päästövähennysten edistämiseksi”. Keskuskauppakamari pyytää, että tämän lauseen sisältöä joko avataan tarkemmin, mihin toimiin tosiasiallisesti viitataan tai lause poistetaan.

Suomen kanta osiossa on myös tuotu esille kirjaus siitä, että ”Suomi pitää perusteltuna päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimien sisällyttämistä esityksiin, jotka komissio on linjannut tekevänsä vuoden 2021 aikana. Suomi suhtautuu positiivisesti siihen, että komissio arvioisi osana suunnittelemiensa toimien vaikutusarviointeja myös parlamentin MRV-asetukseen ehdottamia toimia. Suomi ottaa kantaa komission ehdotuksiin vaikutusarviointien pohjalta.”

Tämän yllä olevan kirjauksen osalta Keskuskauppakamari haluaa tuoda esille, että komission työohjelmassa vuodelle 2021 on kirjaus päästökaupan laajentamisesta myös merenkulkuun ja ehdotus ETS:n käyttämisestä ” as own resource”. Laajentaminen päästökauppaan on myös EP:n kanta MRV-ehdotukseen. Näiltä osin Suomen kanta jää Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan epäselväksi, etenkin huomioiden, että Suomen kannassa tuodaan esille se että Suomi suhtautuu positiivisesti vaikutustenarviointiselvityksiin. Komissio tekee kaikista antamistaan lainsäädäntöaloitteista vaikutustenarviointiselvityksen joka tapauksessa ja se, että komissio tekisi vaikutustenarviointiselvitykset myös EP:n esittämistä muutosehdotuksista saattaisi johtaa siihen, että suunniteltujen toimien yhteisvaikutus ja yhteensopivuus kärsii.

Kategoriat:Liikenne, Ilmasto, Päivi Wood