Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ulkoministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on nopeuttaa erityisasiantuntijoiden ja kasvuyrittäjien sekä heidän perheenjäsentensä maahantuloa runsaalla viikolla. Saatuaan kansallisen viisumin oleskeluluvan myöntämisen yhteydessä, heidän ei tarvitsisi myönteisen oleskelulupapäätöksen jälkeen jäädä odottamaan oleskelulupakorttia ulkomaille, vaan he voisivat matkustaa kansallisella viisumilla Suomeen välittömästi sen jälkeen, kun Maahanmuuttovirasto on myöntänyt heille oleskeluluvan.

Keskuskauppakamari kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavan.

Esitys uudesta kansallisesta niin kutsutusta D-viisumista on erittäin kannatettava, mutta esitetty viisumin käyttötarkoitus on liian suppea.

Esitys kansallisesta viisumista on räätälöity hallituksen valmistelemaan startup- ja kasvuyrittäjien oleskeluluvan fast-track -pilottiin, jonka tavoitteena on mahdollistaa erityisasiantuntijoiden, kasvuyrittäjien ja heidän perheidensä oleskeluvan saaminen kahdessa viikossa. Pilottihanke on erittäin kannatettava ja tärkeä, sillä Suomen tulee tehdä kaikkensa houkutellakseen maahan kansainvälisiä osaajia sekä startup- ja kasvuyrittäjiä. Startup-yrityksillä on kokoaan suurempi merkitys kansantalouden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden edistäjänä. Startup- ja kasvuyritykset uudistavat elinkeinorakennetta, synnyttävät uusia innovaatioita ja työpaikkoja sekä luovat esimerkkejä joustavasta, riskiä ottavasta ja kasvuhakuisesta liiketoiminnasta.

Esitetty kansallinen viisumi on Keskuskauppakamarin arvion mukaan tärkeässä roolissa pilottihankkeen onnistumisessa. Kun tavoitteena on kahden viikon lupaprosessi, on tärkeää, että myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneet voivat myös tosiasiallisesti saapua Suomeen kahdessa viikossa.

Keskuskauppakamamarin näkemyksen mukaan nyt esitetty käyttötarkoitus kansalliselle D-viisumille on kuitenkin liian suppea ja sen käyttöä tulisia laajentaa.

1. Kansallisella D-viisumilla tulisi olla mahdollista saapua Suomeen jo ennen myönteistä oleskelulupapäätöstä.

Esityksen mukaan kolmannen maan kansalaisella on mahdollisuus hakea D-viisumia siinä vaiheessa, kun hänelle on myönnetty erityisasiantuntija työhön tai kasvuyrittäjyyteen perustuva oleskelulupa. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan D-viisumia pitäisi olla mahdollista hakea jo siinä vaiheessa, kun oleskelulupahakemus on vasta vireillä ja henkilö odottaa päätöstä.

Schengen-viisumi ei mahdollista henkilön saapumista maahan, jos henkilöllä on oleskelulupahakemus vireillä. Suomea lukuun ottamatta kaikilla muilla EU:n jäsenmailla on tästä syystä johtuen käytössään kansallinen viisumi, jonka avulla useat maat mahdollistavat henkilöiden saapumisen maahan aloittamaan työt tai opinnot ennen kuin päätös oleskeluluvasta on annettu. Suomen pitäisi hyödyntää D-viisumi vastaavalla tavalla ja käyttää sitä niin, että kansainväliset työntekijät ja opiskelijat voisivat saapua maahan jo siinä vaiheessa, kun heillä on oleskelulupahakemus vireillä.

2. D-viisumin kohderyhmäksi tulee lisätä kansainväliset opiskelijat sekä mahdollistaa sen käyttö myös muille työn perusteella oleskelulupaa hakeville.

Kansallisen D-viisumin kohderyhmäksi tulee jo heti ensi vaiheessa lisätä kolmansista maista saapuvat kansainväliset opiskelijat. Kansainvälisten opiskelijoiden oleskelulupien käsittelyyn liittyy akuutti ongelma. Vuosittain monet kansainväliset opiskelijat eivät pääse aloittamaan opiskeluitaan ajallaan, koska heidän oleskelulupahakemuksiaan ei saada käsiteltyä ajoissa. Tämä johtaa siihen, että Suomi menettää kansainvälisiä osaajia, mutta myös siihen, että monet korkeakoulut joutuvat palauttamaan merkittäviä summia jo maksettuja lukukausimaksuja. Tilanne on kestämätön. Ongelma voitaisiin helposti ratkaista sillä, että kansainväliset opiskelijat pääsisivät D-viisumin avulla maahan aloittamaan opiskelunsa jo ennen oleskelulupapäätöstä.

D-viisumia tulisi tarvittaessa laajentaa koskemaan myös muita kansainvälisiä osaajia ja ammattilaisia, ei pelkästään erityisasiantuntijoita ja kasvuyrittäjiä.

D-viisumin lisäksi lupaprosessit on nopeutettava ripeästi ja kunnianhimon tasoa osaamisperusteisessa maahanmuutossa on nostettava entisestään

Suomi tarvitsee merkittävästi nykyistä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, sillä onnistuminen kansainvälisten osaajien houkuttelemisessa ratkaisee Suomen tulevaisuuden menestymisen. Suomen demografinen kehitys on heikkoa ja yksi yritysten suurimmista kasvun esteistä on pula osaavasta työvoimasta. Koronakriisin jälkeinen kasvu on mahdollista vain, jos meillä on riittävästi osaavaa työvoimaa vastaamaan yritysten osaamistarpeisiin.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on jo kansainvälisesti tiukkaa. Suomen on tehtävä kaikkensa kiriäkseen kilpailussa kärkeen. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan osaamisperusteisen maahanmuuton kunnianhimon tasoa on nostettava merkittävästi nykyisestä. Tavoitteena tulisi olla, että tulevaisuudessa oleskelulupa pystytään käsittelemään viikossa. D-viisumi on yksi työkalu osaajien maahanpääsyn nopeuttamisessa ja sitä tulee käyttää mahdollisimman joustavasti helpottamaan pullonkauloja. Pääpaino tulee kuitenkin edelleen olla koko lupaprosessin automatisaation ja digitalisaation kehittämisessä, sähköisen tunnistautumisen käyttöönotossa sekä sääntelyn purkamisessa (esim. saatavuusharkinnan poistaminen).

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Työllisyys, Osaaminen, Johanna Sipola