Lausunto U-kirjelmistä komission ehdotuksesta sektorikohtaisten kestävyysraportointistandardienlykkäämisestä sekä komission luonnoksesta delegoiduksi direktiiviksi tilinpäätösdirektiivinraja-arvojen muuttamiseksi

Pieni EU:n lippu. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin lausuntoa valtioneuvoston U-kirjelmistä komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta (U 73/2023 vp) sekä komission luonnoksesta delegoiduksi direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen muutosten osalta (U 74/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Sektorikohtaisten kestävyysraportointistandardien lykkääminen (U 73/2023)

Komissio ehdottaa kestävyysraportointidirektiiviin perustuvien toimialakohtaisten eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (ESRS-standardien) hyväksymispäivän lykkäämistä kahdella vuodella nykyisestä määräajasta, joka on 30.6.2024. Lisäksi komissio ehdottaa kolmansien maiden yrityksiä koskevien standardien hyväksymisen lykkäämistä kahdella vuodella. Ehdotuksen taustalla on komission tiedonannossa EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen esitetty tavoite vähentää EU-lainsäädännön sisältämiä raportointivaatimuksia 25 prosentilla.

Keskuskauppakamari kannattaa komission ehdotusta ja U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että kestävyysraportoinnin laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi yrityksille jää riittävä aika valmistautua säännösten soveltamiseen. Jo nykyisiin, 31.7.2023 hyväksyttyihin toimialaneutraaleihin kestävyysraportointistandardeihin sisältyy yli 1000 datapistettä, joiden olennaisuus yritysten on arvioitava oman raportointivelvollisuutensa näkökulmasta ja tarvittaessa luotava mekanismit
luotettavalle tiedon keruulle.

Sektorikohtaisten raportointistandardien käyttöönoton lykkäämistä tukee Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan myös se, että erityisesti siirtymävaiheessa kestävyysraportoinnin ja varmentamisen osaajista tulee olemaan pula. Kestävyysraportointia koskevien vaatimusten laajeneminen ja kestävyysraportointiin liittyvä varmennuspakko tulevat vaatimaan merkittävästi nykyistä enemmän kestävyysraportoinnin osaajia. Osaajien tarvetta lisää myös se, että raportointivaatimukset tulevat välillisesti ulottumaan raportointivelvollisten
yritysten arvo- ja toimitusketjuihin kuuluviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Tilinpäätösdirektiivin raja-arvojen muuttaminen (U 74/2023)

Komission luonnoksessa delegoiduksi direktiiviksi ehdotetaan tilinpäätösdirektiivin
2013/34/EU muuttamista mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen osalta. Ehdotuksen taustalla on komission tiedonannossa EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky vuoden 2030 jälkeen esitetty tavoite vähentää EU-lainsäädännön sisältämiä raportointivaatimuksia 25 prosentilla. Delegoidulla direktiivillä muutetaan yritysten kokoluokkien euromääräisiä raja-arvoja inflaatiokehityksen huomioon ottamiseksi.

Keskuskauppakamari kannattaa komission delegoitua direktiiviä ja U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että direktiivin muutosten voimaantulon jälkeen myös kansalliseen sääntelyyn sisältyviä raja-arvoja muutetaan vastaavasti. Jos muutoksia ei otettaisi huomioon kansallisessa sääntelyssä, johtaisi tämä tosiasiallisesti kansalliseen lisäsääntelyyn direktiivin vaatimuksiin verrattuna.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala