Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Talousvaliokunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 269/2018 vp). Ympäristöministeriössä valmisteltu esitys perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman tavoitteisiin lupien sujuvoittamisesta.

Lakiesitys ei sisällä yhden luvan periaatetta

Lakiesitys on oikeansuuntainen mutta jää kauas hallitusohjelman tavoitteista. Vaikka nyt annettu lakiesitys lisää viranomaisten yhteistyötä, se ei merkitse yhtä lupaa eikä yhdistä valitusmenettelyjä. Hankkeeseen tarvittavat luvat voivat perustua useaan eri lakiin, kuten maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupa, toimenpidelupa, maisematyölupa ja purkamislupa, ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, vesilain mukainen vesitalouslupa, maa-aineslain mukainen maa-aineslupa, luonnonsuojelulain mukaiset laji- ja luontotyyppisuojelua koskeva poikkeamislupa, kaivoslain mukainen kaivoslupa, vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupa vaarallisen kemikaalin laajamittaiseen teolliseen käsittelyyn ja varastointiin taikka räjähteiden valmistusta ja varastointia koskeva lupa. Kaikki nämä luvat olisivat jatkossakin erillisiä lupia erillisine valitusprosesseineen.

Lupien sujuvoittaminen ei edisty merkittävästi ilman yhden luvan ja luukun periaatetta. Se karsisi automaattisesti päällekkäiset ja peräkkäiset valitusprosessit sekä viranomaisten keskinäiset valitukset. Nykyjärjestelmässä ei ole harvinaista, että viranomainen tekee valituksen toisen viranomaisen antamasta luvasta. Tällainen tehottomuus on pikaisesti kitkettävä järjestelmästä pois.

Kysymys ei ole siitä, että yhteiskunnalle tai ympäristölle haitallisia hankkeita pitäisi edistää, vaan siitä, että luvat myönnettäisiin ilman tarpeettomia viivytyksiä ja monimutkaisia menettelyjä. Talouskasvu ja sen myötä hyvinvointi edellyttää, että Suomeen investoidaan. Tällä hetkellä jopa miljardien eurojen investoinnit saattavat seisoa lupabyrokratiassa. Vaikka ongelmat ovat tiedossa, rakentamisen ja investointien lupien sujuvoittaminen ei ole merkittävästi edennyt hallitusohjelman kirjauksista huolimatta.

Ei ole realistista muokata nyt käsiteltävänä olevaa hallituksen esitystä siten, että lopputuloksena olisi yhden luvan periaate. Tämä vaatii nimenomaan siihen suunnattua lainvalmistelua. Talousvaliokunnan tulee kirjata mietintöönsä kanta, että lainvalmistelu on käynnistettävä lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi luomalla yhden luvan ja luukun periaatteeseen perustuva menettely. Tämä edellyttää hajanaisen ympäristölainsäädännön yhtenäistämistä yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.

Uudistus ei saa johtaa yhteensovitettujen lupien käsittelyaikojen pitenemiseen

Vaikka hallituksen esitys on oikeansuuntainen, se sisältää riskejä. Hallituksen esityksen sivuilta 45-46 ilmenee, että lakihankkeen työpajoissa ja tehdyissä kyselyissä yritykset arvioivat hankkeen nopeuttavan yhteensovitettavien hakemusten kokonaiskäsittelyaikaa 23 prosentilla. Sen sijaan viranomaisten arvion mukaan lupahakemusten käsittelyaika saattaisi yhteensovittamisen seurauksena pidentyä jopa 15 prosenttia.

Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että lakiehdotuksen vaikutuksia arvioitaessa on mahdoton eritellä, miltä osin käsittely nopeutuu pelkästään sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton vuoksi.

Edelleen hallituksen esityksessä todetaan, että sähköisen asiointijärjestelmän lisäksi lupahakemusten käsittelyn nopeuttamiseen vaikuttaisivat olennaisesti myös asiakasneuvonnan ja menettelyjen prosessinjohdon sekä viranomaisten yhteistyö parantuminen.

Hallituksen esityksen kirjaukset ovat hämmentäviä ja ristiriitaisia, ikään kuin prosessien johtaminen tapahtuisi tyhjiössä, jota ei ohjata. Talousvaliokunnan mietintöön tulee kirjata näkemys siitä, ympäristöministeriön on ohjattava toimintaa vankasti siten, että käsittelyajat eivät pitene.

Käsittelyaikojen ongelmallisuutta lisää se, että hallituksen esityksen käsittelyaikasääntelyä on kevennetty suhteessa lausuntokierroksella olleeseen lakiluonnokseen vastoin hallitusohjelman tavoitteita palvelulupauksesta lupakäsittelyssä. Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraava lupaus.

– Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja annetaan niitä koskeva palvelulupaus.

Tätä lupausta on edistettävä lakihankkeella, vaikka varsinaiseen palvelulupaukseen ei vielä päästä. Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annettavan lain pykälissä on käytettävä käsittelyajan (8 §) sekä lupapäätösten antamisen ja tiedoksiannon (14 §) osalta lausuntokierroksella olleita sanamuotoja, eikä hallituksen esityksen vesitettyjä sanamuotoja. Käsittelyajan osalta 8 §:ssä on todettava, että yhteensovittava viranomainen määrittää tavoitteellisen käsittelyajan eikä hallituksen esityksen mukaisesti epämääräisemmin, että yhteensovittava viranomainen arvioi ajan.

Lupapäätösten antamista ja tiedoksiantoa koskevan 14 §:n ensimmäinen virke hallituksen esityksessä kuuluu seuraavasti.

Kun lupa-asioissa on saatu riittävät selvitykset, yhteensovittava viranomainen ja muut toimivaltaiset lupaviranomaiset sopivat tavoitteellisen määräajan asettamisesta päätösten antamiselle.

Hallituksen esityksessä pykälää on vesitetty verrattuna lausuntokierroksella olevaan muotoon, johon se tulee palauttaa kuulumaan seuraavasti.

Kun lupa-asioissa on saatu riittävät selvitykset, yhteensovittava viranomainen asettaa yhteistyössä muiden toimivaltaisten lupaviranomaisten kanssa määräajan päätösten antamiselle.

Kun hallituksen esityksestä selvästi ilmenee riskit käsittelyaikojen venymiselle, ei pykälien vesittämisellä pidä lisätä näitä riskejä.

Hakijan neuvonta

Hakijan neuvontaa koskevassa 6 §:ssä todetaan, että yhteensovittava viranomainen voi järjestää hakijan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tapaamisen hakijan ja hankkeen viranomaiskäsittelyssä toimivaltaisten viranomaisten välille. Hakijan neuvontaan on syytä panostaa ja ottaa pykälän pääsäännöksi, että tapaaminen järjestetään hakijan pyynnöstä. Tästä tulee voida poiketa vain, jos tapaaminen arvioidaan tarpeettomaksi.

Sähköinen asiointijärjestelmä saatava käyttöön

Ympäristölupien sujuvoittaminen edellyttää sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönottoa. Talousvaliokunnan tulee lausunnossaan painottaa sähköisen asiointijärjestelmän tärkeyttä, jotta toimiva järjestelmä olisi käytössä vuoden 2021 alusta lupien yhteensovittamismenettelyjen tullessa voimaan.

LUOVA-virasto perustettava

Lupamenettelyjen sujuvoittaminen, yhden luukun periaate ja käytäntöjen yhtenäistäminen edellyttävät LUOVA-viraston perustamista, josta on annettu erillinen hallituksen esitys (HE 14/2018 vp). Viraston perustaminen ei saa riippua maakunta- tai sote-uudistuksen etenemisestä, vaan viraston perustamisesta on tehtävä ripeästi päätös.