MEN 26/2019: Veikkaus Oy / Ei toimivaltaa

Lausunto:         MEN 26/2019
Markkinoija:   Veikkaus Oy
Media:                MTV3
Päätös:               Lausuntopyyntö jätetään käsittelemättä

Lausuntopyyntö  

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöiltä televisiossa esitetystä rahapelimainoksesta. Lausunnonpyytäjä on kertonut, että mainoksessa annettaan kuva, että rahapelin pelaaminen on arkipäiväistä. Mainoksessa esiintyvä näyttelijä vertaa rahapelin pelaamista työpaikkaruokailun hernekeittopäivään, töistä pyöräilyyn tai muuhun arkiseen asiaan.

Lausunnonpyytäjän mukaan ”uhkapelien mainostaminen arkisena toimintana on eettisten ohjeiden vastaista”.

Mainonnan eettisen neuvoston päätös

Mainonnan eettisen neuvoston sääntöjen 1 kohdan mukaan neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu menettely markkinoinnissa hyvän tavan vastaista ottaen huomioon Kansainvälisen kauppakamarin markkinointisäännöt.

Neuvosto ei anna lausuntoja siitä, onko mainonta tai muu markkinointi lainvastaista.

Neuvoston sääntöjen 9 kohdan mukaan lausuntopyyntö voidaan jättää käsittelemättä, jos

   1. sitä ei täydennetä neuvoston asettamassa määräajassa;
   2. asia ei kuulu neuvoston toimivaltaan;
   3. kysymys on selvästi tuotteesta itsestään eikä sen markkinoinnista;
   4. se on selvästi perusteeton;
   5. asia kuuluu selvästi toiselle itsesääntelytoimielimelle;
   6. samantyyppisessä lausuntoasiassa on jo annettu vapauttava lausunto;
   7. asialla ei voida katsoa olevan yleistä merkitystä; tai
   8. samasta asiasta on jo annettu huomautus.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että lausuntopyynnön kohteena olevassa mainoksessa mainostetaan rahapeliä. Lausuntopyynnössä viitatun, arkisena toimintana mainostamisen moitittavuus perustuukin nimenomaisesti siihen, että mainonnan kohteena ovat olleet rahapelit sekä niistä aiheutuviin haittoihin. Neuvosto toteaa, että rahapelien markkinoinnista on kuitenkin muun ohella rahapelihaittojen johdosta säädetty arpajaislain (661/2010) 14 b §:ssä seuraavasti:

”Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja yhtiötä, jos markkinointi ei edistä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja aiheuttavaa pelaamista ja jos markkinoinnilla ohjataan rahapelikysyntää tämän lain nojalla harjoitettavaan rahapelitoimintaan. Markkinointia ei saa kohdistaa alaikäisiin. Markkinoinnissa ei saa kuvata runsasta pelaamista myönteisesti eikä pelaamattomuutta tai kohtuullista pelaamista kielteisesti. Rahapelien markkinointi on kielletty sellaisessa televisio- ja radiotoiminnassa, kuvaohjelman elokuvateatterissa tapahtuvassa julkisessa esittämisessä ja julkaisutoiminnassa, joka on suunnattu alaikäisille. 

Rahapelien markkinointi on kielletty muualla kuin sellaisissa erityisissä pelisaleissa, pelikasinoissa ja raviradoilla, joihin pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu, jos peleihin on pelisääntöjen antamisen yhteydessä todettu liittyvän erityinen pelihaittojen vaara. Pelaajille voidaan kuitenkin antaa tietoa tällaisten pelien pelikohteista, pelipaikoista, peliehdoista, pelimaksuista, voittojen todennäköisyydestä ja voitoista.

Poliisihallituksen tehtävänä on valvoa, että rahapelien markkinoinnissa noudatetaan tämän lain ja kuluttajansuojalain (38/1978) säännöksiä. Veikkaus Oy:n on annettava vuosittain sisäministeriölle ja Poliisihallitukselle selvitys rahapelien markkinoinnista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 momentissa tarkoitetun selvityksen sisällöstä.”

Ottaen huomioon neuvoston sääntöjen määräys siitä, ettei neuvosto anna lausuntoja markkinoinnin lainvastaisuudesta, neuvosto katsoo, ettei se ole toimivaltainen käsittelemään kysymyksessä olevaa asiaa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri ja jäsenet Head of Strategic Branding & Consumer Insight Caroline Lilius, Strategy Director Tommi Pelkonen, KTM Raija Tuokko, päätoimittaja Iina Artima-Kyrki ja OTK Johanna Suurpää.

Sanna Holkeri
varapuheenjohtaja

Paula Paloranta
sihteeri